logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
เกี่ยวกับกระทรวง >> โครงสร้างและผู้บริหารกระทรวง >> ชื่อและตำแหน่งผู้บริหาร
รัฐมนตรี


 


นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

MR. WEERASAK KOWSURAT

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Minister of Tourism and Sports)

วันเดือน ปีเกิด
วันที่ 23 ตุลาคม 2508

 

คลิกชมภาพท่านรัฐมนตรี


 
 

การศึกษา
- LL.B นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทย พ.ศ. 2532
- LL.M นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2535
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยอีสเทริน์เอเซีย (EAU) พ.ศ. 2557
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านการบริหารการท่องเที่ยว จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2560

ตำแหน่งปัจจุบัน
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กรรมการและกรรมการบริหาร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย
- กรรมการ พัฒนากฎหมายไทย สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พรบ.คณะกรรมการกฤษฎีกา)
- กรรมการ มูลนิธิไทย กระทรวงการต่างประเทศ
- กรรมการ มูลนิธิประชาบดีกิจการเพื่อสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ประธานอนุกรรมการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดง ประเภทภาพยนตร์และละคร
- กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯา
- มนตรีสมาชิก คณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (Asian Peace and Reconciliation Council Member – APRC) (ขณะนี้อยู่ในสถานะพักการเป็นสมาชิกชั่วคราว)
- รองประธานกรรมการหาทุนสร้างอาคารสมเด็จพระนางเจ้าฯ 84 พรรษา ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)
- ที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา

การฝึกอบรม
ผ่านการฝึกหลักสูตรสถาบัน IOD (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
- หลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัท : Director Certification Program (DCP)
- หลักสูตรสำหรับประธานกรรมการ : Role of the Chairman (RCP)
- หลักสูตรสำหรับกรรมการตรวจสอบ : Advanced Audit Committee Program (AACP)
- หลักสูตรสำหรับกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน : Role of the Compensation Committee (RCC)
- หลักสูตรบรรษัทภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับสูง : Corporate Governance for Executives (CGE)
- อบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน” รุ่นที่ 4 ของสถาบัน PDI (สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
- อบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ของสานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) สานักนายกรัฐมนตรี

ประสบการณ์
ด้านการเมืองและการบริหารราชการ

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- ประธานที่ประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
- ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม
- ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการนายกรัฐมนตรี)
- ผู้ประสานงานพิเศษของนายกรัฐมนตรี ด้านการข่าวกรองแห่งชาติ
- เลขานุการประธานวุฒิสภา
- เลขานุการประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ
- เลขานุการประธานรัฐสภา

ด้านการท่องเที่ยว
- ประธานกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
(DASTA) อพท.
- ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) สสปน.
- ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- ประธานที่ปรึกษาอนุกรรมการปฏิรูปด้านท่องเที่ยวของ สปช. (สภาปฏิรูปประเทศไทย)
- ประธานคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตามมติคณะรัฐมนตรี
- รองประธานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ตาม พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบูรณาการข้อมูลสถิติการท่องเที่ยว
- ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- กรรมการแก้ไขปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ (หลังจากเหตุการณ์ปิดสนามบินผ่านไปแล้ว)
- ผู้บริหารสถานการณ์และแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวตกค้าง เนื่องจากเหตุการณ์ปิดสนามบินนานาชาติ
- อนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว ในคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป การบริหารราชการแผ่นดิน
- วิทยากรและคอลัมน์นิสต์ นโยบายสาธารณะด้านท่องเที่ยวในเวทีและสื่อต่างๆ

ด้านการกีฬา
- ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
- ประธานคณะกรรมการกีฬามวย
- ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดพัฒนากีฬา
- รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
- ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน (โครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ
- กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเฟสปิกเกมส์ เพื่อคนพิการ
- ผู้ริเริ่มโครงการสถานีทีวีกีฬา และโครงการจัดทำเพลงเชียร์กีฬาระดับชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2552
2. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2548
3. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2544
4. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2541
5. ตริตราภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2538
6. ตริตราภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2533
7. เหรีญเงินดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2556
8. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 พ.ศ. 2551

รางวัลที่ได้รับ
- รางวัลเอกบุรุษ ประจาปี 2548 ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
- รางวัลทูตสิทธิเด็ก สาขานักการเมือง
- รางวัลผู้บริหารดีเด่นในการรณรงค์ต่อต้านการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี ขององค์การสหประชาชาติด้านสตรี (UNIFEM)
- รางวัลเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการดีเด่นระดับประเทศ
- รางวัลผู้บริหารดีเด่นด้านการกีฬา จากการกีฬาแห่งประเทศไทยsitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th