logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
รับสมัครลูกจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 18 ก.ย. 2560
 
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง (สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
ลักษณะการจ้างงาน : จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (สัญญาจ้าง)
รายละเอียดของงาน :
          1. บริการจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานเพื่อความต่อเนื่องในการใช้งาน
          2. ติดตั้งและดูแลรักษาเึครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
          3. ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบป้องกันไวรัส (Anti Virus)
          4. รับเรื่อง ให้คำปรึกษา และซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบุคลากรในหน่วยงาน
          5. รับเรื่อง และออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
          6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
          - เพศชาย
          - ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือครุศาสตร์บัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) หรืออื่นๆ โดยนับจำนวนหน่วยกิตวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตลอดหลักสูตร 4 ปี ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
เวลาทำงาน : 08.30 - 17.30 น.
เงินเดือน : 14,000 บาท/เดือน
ระยะเวลารับสมัคร : บัดนี้เป็นต้นไป
วิธีการสมัคร :
          สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 โทร. 0 2283 1582 (ควรโทรติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนมาสมัคร)


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th