logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
    1     2     3  


 


 

 

images
รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2561-2565 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2561-2565
(ร่าง) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) (ร่าง) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561- 2565 และเกณฑ์คัดเลือก 303 ชุมชน แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561- 2565 และเกณฑ์คัดเลือก 303 ชุมชน
ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2560-2564
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
อ่านทั้งหมด      
images
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับรองรับการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับรองรับการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 icon/news.gif
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำประชาพิจารณ์การกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่ิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำประชาพิจารณ์การกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่ิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจอวีดิทัศน์ป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง (Outdoor Full Color Screen) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจอวีดิทัศน์ป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง (Outdoor Full Color Screen) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสป.กก.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสป.กก.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 สรุปผลการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561
ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
อ่านทั้งหมด     
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
images
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร icon/new.gif
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่กองกลาง กลุ่มประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่กองกลาง กลุ่มประชาสัมพันธ์ icon/news.gif
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนด้านงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนด้านงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
อ่านทั้งหมด     
realnewsthailand


ปลัดกระทรวง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สถิตินักท่องเที่ยว
บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (TSA)
ASEAN THAILAND 2019
เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย?
Thailand Tourism Directory
Thailand Tourism Intelligence Center
ข้อมูลจังหวัด
รายงานผลงานรอบ 1 ปี
นโยบายรัฐมนตรี
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สำนักงานปลัดได้รับมอบเกียรติบัตรในการพัฒนาระบบราชการ
ปฏิทินผู้บริหาร
VDO รายการเดินหน้าประเทศไทย
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th