logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
 


 

 

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439  งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1439 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์บริการกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า หนองจอก กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของท่านศาสดามุฮำหมัด (ช.ล.) และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขผู้ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก และพระบรม-วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม อีกทั้งเพื่อแสดงกิจกรรมอันแสดงถึงศิลปะ วัฒนธรรมอิสลามที่เกี่ยวข้องวิถีชีวิตมุสลิมที่บูรณาการกับสังคมไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
อ่านทั้งหมด      
images
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561- 2565 และเกณฑ์คัดเลือก 303 ชุมชน แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561- 2565 และเกณฑ์คัดเลือก 303 ชุมชน
ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2560-2564
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
สรุปสาระสำคัญและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อประชาชนของร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ.. สรุปสาระสำคัญและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อประชาชนของร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ..
สรุปประเด็นความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ... สรุปประเด็นความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ...
อ่านทั้งหมด      
images
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง icon/news.gif
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หมายเลขทะเบียน ฮพ 5664 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หมายเลขทะเบียน ฮพ 5664 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง icon/new.gif
ประกาศผู้ผ่านการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ผ่านการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกิจกรรมพัฒนาการภาษาที่ 3 ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกิจกรรมพัฒนาการภาษาที่ 3 ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อ่านทั้งหมด     
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
images
รับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานพัฒนาบุคลากร) 2 ตำแหน่ง รับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานพัฒนาบุคลากร) 2 ตำแหน่ง
เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใบสมัครและข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด) ใบสมัครและข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)
รับสมัครผู้รับจ้างดำเนินการงานด้านการพัสดุ 1 ตำแหน่ง รับสมัครผู้รับจ้างดำเนินการงานด้านการพัสดุ 1 ตำแหน่ง
รับสมัครเลขานุการหัวหน้าผู้ตรวจราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครเลขานุการหัวหน้าผู้ตรวจราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ 1 คน รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ 1 คน
อ่านทั้งหมด     
สถิตินักท่องเที่ยว
บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (TSA)
Thailand Tourism Directory
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปฏิทินผู้บริหาร
VDO รายการเดินหน้าประเทศไทย
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th