logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
 


 

 

images
(ร่าง) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) (ร่าง) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561- 2565 และเกณฑ์คัดเลือก 303 ชุมชน แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561- 2565 และเกณฑ์คัดเลือก 303 ชุมชน
ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2560-2564
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
สรุปสาระสำคัญและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อประชาชนของร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ.. สรุปสาระสำคัญและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อประชาชนของร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ..
อ่านทั้งหมด      
images
ร่างประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ราย พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ร่างประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ราย พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ icon/new.gif
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนด้านอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำศูนย์ช่วยเหลือกนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนด้านอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำศูนย์ช่วยเหลือกนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป ซ่อมบำรุง และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ศว 2896 กรุงเทพฯ และรถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาีรท่องเที่ยวและกีฬา หมายเลขทะเบียน ฆต 3296 กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป ซ่อมบำรุง และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ศว 2896 กรุงเทพฯ และรถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาีรท่องเที่ยวและกีฬา หมายเลขทะเบียน ฆต 3296 กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
images
กองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครงานลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เึคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 ตำแหน่ง กองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครงานลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เึคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 ตำแหน่ง icon/new.gif
ประกาศเลื่อนวันประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จากวันที่ 1 พ.ย. 61 เป็น วันที่ 15 พ.ย. 61 ประกาศเลื่อนวันประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จากวันที่ 1 พ.ย. 61 เป็น วันที่ 15 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่กองกลาง กลุ่มบริหารงานทั่วไป 2 อัตรา ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่กองกลาง กลุ่มบริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิืทธื์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลััดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายชื่อผู้มีสิืทธื์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลััดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รับสมัครเจ้าหน้าที่กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว รับสมัครเจ้าหน้าที่กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ใบสมัครและข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด) ใบสมัครและข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)
อ่านทั้งหมด     
สถิตินักท่องเที่ยว
บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (TSA)
Thailand Tourism Directory
Thailand Tourism Intelligence Center
ข้อมูลจังหวัด
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สำนักงานปลัดได้รับมอบเกียรติบัตรในการพัฒนาระบบราชการ
วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปฏิทินผู้บริหาร
VDO รายการเดินหน้าประเทศไทย
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th