logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
Description : กรุณตอบให้ครบทุกข้อ
1 *

เพศ

 
ชาย
หญิง
2 * สถานภาพ
 
นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ
พ่อค้า/ผู้ประกอบการ
พนักงานบริษัท
ประชาชน
3 * อายุ
 
ต่ำกว่า 20 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
มากกว่า 50 ปี

ส่วนที่ 2 : แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์
Description : กรุณตอบให้ครบทุกข้อ
No. xxxx Answer
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
1* ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
2* มีความง่ายและความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
3* โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ระดับใด

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลเสนอแนะ
1 ข้อมูลเสนอแนะ
 


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th