logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลบูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวและกีฬาระดับกระทรวงระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวตามกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region GMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวตามกรอบความร่วมมือ GMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ร่างประกาศ) ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวตามกรอบความร่วมมืออนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region : GMS)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวตามกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้ด้านการท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็ค เปลี่ยนอะไหล่ และซ่อมรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานรัฐมนตรี หมายเลขทะเบียน ศว 2896 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคาเช่ารถนั่งส่วนกลางขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (บริเวณบ้านมนังคศิลา)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2561
ประกวดราคาเช่ารถนั่งส่วนกลางขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี 1 คัน ด้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (16 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำแผนการดำเนินงานและจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 - 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานและจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 - 2564 (โดยวิธีคัดเลือก)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อการรับรู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์แอบแฝงมากับการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านขับรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างจัดทำเสื้อกั๊กหมุนเวียนสำหรับปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานประสานงานด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว (ระยะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หมายเลขทะเบียน ฆต 3296 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยท่องเที่ยวของไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อและเปลี่ยนยางรถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หมายเลขทะเบียน ฆต 3296 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้าง ที่ปรึกษาโครงการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account : TSA)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลท่องเที่ยวและกีฬาระดับกระทรวง ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด Sea Sun Sand (Sea Sun Sand Tourism Economics Competitiveness) โดยวิธีคัดเลือก
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์ที่แอบแฝงมากับการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถนั่งส่วนกลางขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารหน้าห้องสำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (ทดแทนผู้ที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริหารนักท่องเที่ยว (ระยะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาัสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์ที่แอบแฝงมากับการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์นักท่องเที่ยวขับขี่ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 2 คน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างโครงการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา งปม.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อโซเชียล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของสำนักงานรัฐมนตรี (ทดแทนผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านขับรถยนต์ส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านขับรถนยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ทดแทนผู้ที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจและติดตามประเมินผลการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาทัวร์ผิดกฎหมาย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกซื้อวัสดุสำนักงานของกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภัยการค้ามนุษย์ที่แอบแฝงการกับการท่องเที่ยว
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภัยการค้ามนุษย์ที่แอบแฝงการกับการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หมายเลขทะเบียน ฮพ 5664 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างโครงกาค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 -2564) ปีที่ 1 โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างโครงกาค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 -2564) ปีที่ 1 โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป
การชีแจงข้อสอบถามจากประกาศประกวดราคารายการเช่ารถนั่งส่วนกลางขนาดกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิกประกาศการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป
ประกาศ ประกวดราคาเช่ารถนั่งส่วนกลางขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาขยายระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ โดยวิธีการคำเลือก
ประกาศ จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจและติดตามประเมิณผลการดำเนินมาตรการแก้ปัญหาทัวร์ผิดกฎหมาย โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาเช่ารถนั่งส่วนกลางขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะและวิจารณ์
ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ปีที่ 1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ปีที่ 1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint CM305df หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-010-0002 สมก.0758 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ การจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ร่าง เอกสารการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการเชิญชวนทั่วไป โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป
ร่างประกาศ เอกสารการจ้างที่ปรึกษาครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th