logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 6 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561
เอกสารชี้แจ้งแบบสอบถามประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอราคางานจ้างดำเนินโครงการจัดงานครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 ราย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 11 ราย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ณ สป.กก. จำนวน 6 ราย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 6 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองการต่างประเทศ จำนวน 6 ราย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของสำนักงานรัฐมนตรี จำนวน 12 ราย
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติิ) จำนวน 4 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาเช่าวงจรสื่อสารและเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ณ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาเช่าวงจรสื่อสารและเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ณ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสัญญาณยูบีซี จำนวน 1 หมายเลขสมาชิก 5 จุดรับชมของสำนักงานรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดน) จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 คน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านธุรการ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านการดูแลอาคารสถานที่และอุปกรณ์ประจำห้องประชุมของหน่วยงาน จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านพัสดุ จำนวน 8 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสารและเชื่อมต่อสัญญาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านการพัฒนาบุคลากร จำนวน 4 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านธุรการ จำนวน 8 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีี พ.ศ. 2562 จำนวน 9 ราย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านนิติกร จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านยานพาหนะและด้านการเงินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ณ กองกลาง กลุ่มการคลัง)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานการตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 ราย
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ภายในอาคารสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำและจัดทำทางลาดคนพิการรวมทั้งห้องน้ำผู้บริหารที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ราชดำเนินนอก) และบริเวณโดยรอบและอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (อาคารสถาบันการพลศึกษาเดิม) ภายในกรมพลศึกษาและบริเวณโดยรอบ จำนวน 2 แห่ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำประชาพิจารณ์การกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 4 เขต โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำประชาพิจารณ์การกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างดำเนินงานโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานในโอกาสครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวและกีฬาระดับกระทรวง ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางาน จ้างซ่อมปรับปรุงรั้วและอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีคัดเลือก
สัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ จ.11/2561 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวตามกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong-Sub-region : GMS)
ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างทำวีดิทัศน์ประมวลผลภารการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานเช่าอาคารเพื่อเป็นสถานที่ทำการสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ราชดำเนิน) และบริเวณโดยรอบ และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ราชดำเนิน) และบริเวณโดยรอบ และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องรับ-ส่งโทรสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Knowledge Management KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการนำเสนอภาพลักษณ์ประเทศไทยในมุมมองคนรุ่นใหม่ (Rebranding Thailand The new image through the new generation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง 7 คัน
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำประชาพิจารณ์การกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 4 เขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำประชาพิจารณ์การกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (รถบัส) สำหรับใช้ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ (รถตู้) สำหรับใช้ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ราชดำเนิน) และบริเวณโดยรอบ และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (อาคารสถาบันพลศึกษาเดิม) ภายในกรมพลศึกษา สนามกีฬาแห่งชาติ และบริเวณโดยรอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เอกสารชี้แจงข้อมูลข้อสอบถามโครงการจัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Knowledge Management : KM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 37 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน กิจกรรมที่ 1 Self-Drive Tourism and ASEAN Connect Criteria Development and Policy Recommendations
ประกาศจ้างดำเนินโครงการจัดแสดงนิทรรศการการจัดความรู้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Knowledge Management:KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศงานจ้างดำเนินโครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (News Clipping) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th