logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างดำเนินงานโครงการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กระทรวงการท่องเที่ยวและีกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ระยะครึ่งแผนแรก
ขอบเขตการดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทาง R3A ไทย สปป.ลาวและจีน
ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ระยะครึ่งแผนแรก
เอกสารชี้แจ้งแบบสอบถามประกวดราคาจัดซื้อจัดจอวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง (Outdoor Full Color Screen) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างติดตั้งบัว PVC 4 นิ้ว ห้องรับรองสำหรับกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike อุ่นไอรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องรับรองสำหรับกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike อุ่นไอรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างโครงการผลิตหนังสือ "ร้อยเรื่องเล่า" ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 1 อ้ัตรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศประกวดราคาซื้อจอวีดีทัศน์ป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง (Outdoor Full Color Screen) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร่างประกาศประกวดราคาโครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 12 รายการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจอวีดีทัศน์ป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง (Outdoor Full Color Screen) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างทำเสื้อกั๊กหมุนเวียนสำหรับปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji xerox Docuprint CM305df หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-010-0002 สมก 0758 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการการจัดกิจกรรม ตอบคำถาม ทำงานเป็นทีม ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ โดยวิธีคัดเลือก
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนด้านอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำศูนย์ช่วยเหลือกนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป ซ่อมบำรุง และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ศว 2896 กรุงเทพฯ และรถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาีรท่องเที่ยวและกีฬา หมายเลขทะเบียน ฆต 3296 กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 6 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561
เอกสารชี้แจ้งแบบสอบถามประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอราคางานจ้างดำเนินโครงการจัดงานครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 ราย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 11 ราย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ณ สป.กก. จำนวน 6 ราย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 6 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองการต่างประเทศ จำนวน 6 ราย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของสำนักงานรัฐมนตรี จำนวน 12 ราย
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติิ) จำนวน 4 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาเช่าวงจรสื่อสารและเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ณ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาเช่าวงจรสื่อสารและเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ณ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสัญญาณยูบีซี จำนวน 1 หมายเลขสมาชิก 5 จุดรับชมของสำนักงานรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดน) จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 คน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านธุรการ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านการดูแลอาคารสถานที่และอุปกรณ์ประจำห้องประชุมของหน่วยงาน จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านพัสดุ จำนวน 8 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสารและเชื่อมต่อสัญญาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านการพัฒนาบุคลากร จำนวน 4 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านธุรการ จำนวน 8 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีี พ.ศ. 2562 จำนวน 9 ราย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านนิติกร จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านยานพาหนะและด้านการเงินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ณ กองกลาง กลุ่มการคลัง)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานการตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 ราย
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ภายในอาคารสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำและจัดทำทางลาดคนพิการรวมทั้งห้องน้ำผู้บริหารที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ราชดำเนินนอก) และบริเวณโดยรอบและอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (อาคารสถาบันการพลศึกษาเดิม) ภายในกรมพลศึกษาและบริเวณโดยรอบ จำนวน 2 แห่ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำประชาพิจารณ์การกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 4 เขต โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำประชาพิจารณ์การกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างดำเนินงานโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานในโอกาสครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวและกีฬาระดับกระทรวง ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางาน จ้างซ่อมปรับปรุงรั้วและอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีคัดเลือก
สัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ จ.11/2561 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวตามกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong-Sub-region : GMS)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th