logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างดำเนินงานโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานในโอกาสครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวและกีฬาระดับกระทรวง ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางาน จ้างซ่อมปรับปรุงรั้วและอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีคัดเลือก
สัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ จ.11/2561 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวตามกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong-Sub-region : GMS)
ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างทำวีดิทัศน์ประมวลผลภารการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานเช่าอาคารเพื่อเป็นสถานที่ทำการสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ราชดำเนิน) และบริเวณโดยรอบ และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ราชดำเนิน) และบริเวณโดยรอบ และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องรับ-ส่งโทรสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Knowledge Management KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการนำเสนอภาพลักษณ์ประเทศไทยในมุมมองคนรุ่นใหม่ (Rebranding Thailand The new image through the new generation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง 7 คัน
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำประชาพิจารณ์การกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 4 เขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำประชาพิจารณ์การกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (รถบัส) สำหรับใช้ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ (รถตู้) สำหรับใช้ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ราชดำเนิน) และบริเวณโดยรอบ และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (อาคารสถาบันพลศึกษาเดิม) ภายในกรมพลศึกษา สนามกีฬาแห่งชาติ และบริเวณโดยรอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เอกสารชี้แจงข้อมูลข้อสอบถามโครงการจัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Knowledge Management : KM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 37 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน กิจกรรมที่ 1 Self-Drive Tourism and ASEAN Connect Criteria Development and Policy Recommendations
ประกาศจ้างดำเนินโครงการจัดแสดงนิทรรศการการจัดความรู้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Knowledge Management:KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศงานจ้างดำเนินโครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (News Clipping) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (News Clipping)
ร่างประกาศโครงการจัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Knowledge Management: KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือการเสนอราคาจ้างรื้อพรม กระเบื้องยางที่ชำรุดและปูพื้นกระเบื้องไวนิลทดแทนรวมทั้งซักผ้าม่านและซับในห้องปฏิบัติงานรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างพิมพ์บัตรเชิญพร้อมซองร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวตามทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Knowledge Management:KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอบเขตงานการดำเนินการ (Terms of Reference : TOR) โครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไืทยอย่างยั่งยืน (ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ทดแทนรายเดิม จำนวน 1 อัตรา )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการรถเข็นอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox Docuprint CP 305d โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ ฟูจิ ซีร็อกซ์ Docuprint CP 305d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม ล้างทำความสะอาด และเติมน้ำยาเครื่อปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคงทนรายการกระเป๋าเดินทาง จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนการดำเนินงานและจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562-2564 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงอาหารภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อและเปลี่ยนยางรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ศว 2896 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปํญหาด้านการท่องเที่ยว โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ DPIS ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หมายเลขทะเบียน ฮพ 5664 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกิจกรรมพัฒนาการภาษาที่ 3 ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562-2564) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานเกี่ยวกับการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาด้านการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน กิิจกรรมที่ 1 Self-Drive Tourism and ASEAN Connect Criteria Development and Policy Recommendations งปม.2561

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th