logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

หมวดย่อย
   รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิืิกายน 2561 (25 ธ.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 (21 พ.ย. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2561 (29 ต.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-31 สิิงหาคม 2561 (29 ต.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2561 (29 ต.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2561 (20 ก.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561 (25 มิ.ย. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2561 (17 พ.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2561 (11 เม.ย. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561 (11 เม.ย. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2561 (13 ก.พ. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2560 (17 ม.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 (20 ธ.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2560 (23 พ.ย. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560 (18 ต.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 (18 ก.ย. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560 (22 ส.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2560 (22 ส.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560 (22 ส.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2560 (22 ส.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2560 (21 เม.ย. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-28 กุุุุมภาพันธ์ 2560 (21 เม.ย. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2560 (21 เม.ย. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2559 (21 เม.ย. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 (21 เม.ย. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 (1 ธ.ค. 2559)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2559 (18 ต.ค. 2559)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2559 (21 ก.ย. 2559)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2559 (21 ก.ย. 2559)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2559 (21 ก.ย. 2559)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2559 (28 มิ.ย. 2559)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2559 (18 พ.ค. 2559)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2559 (18 พ.ค. 2559)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2559 (16 มี.ค. 2559)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2559 (9 ก.พ. 2559)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำเดือนพฤศจิกายน (1-31 ธันวาคม 2558) (26 ม.ค. 2559)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำเดือนพฤศจิกายน (1-30 พฤศจิกายน 2558) (14 ธ.ค. 2558)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำเดือนตุลาคม 2558 (1-31 ตุลาคม 2558) (17 พ.ย. 2558)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำเดือนกันยายน 2558 (1-30 กันยายน 2558) (13 ต.ค. 2558)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2558 (14 พ.ค. 2558)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี รอบ 6 เดือน (12 กันยายน 2557 - 31 มีนาคม 2558 ) (14 พ.ค. 2558)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 - 31 มกราคม 2558 (4 ก.พ. 2558)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2557 (14 ม.ค. 2558)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (22 ธ.ค. 2557)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2557 (4 ธ.ค. 2557)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (7 พ.ย. 2557)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 (6 ก.ย. 2556)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นโยบายเร่งด่วน) ข้อ ๑.๗ เรื่อง เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ (14 มี.ค. 2556)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นโยบายเร่งด่วน) ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 281/2555 วันที่ 24 ส.ค.- 30 ธ.ค.55 (17 ม.ค. 2556)
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หัวข้อนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก รอบ 6 เดือน (ปรับแก้/ เพิ่มเติม ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2552) (12 ส.ค. 2552)
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (หัวข้อนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก รอบ 6 เดือน) (5 มิ.ย. 2552)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำเดือน เมษายน 2552 (27 พ.ค. 2552)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552 (10 มี.ค. 2552)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำเดือน ธันวาคม 2551 (2 ธ.ค. 2551)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (12 ก.ย. 2551)

หน้า : [1]


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th