logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่กองกลาง กลุ่มประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนด้านงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
กองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครงานลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เึคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 ตำแหน่ง
ประกาศเลื่อนวันประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จากวันที่ 1 พ.ย. 61 เป็น วันที่ 15 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่กองกลาง กลุ่มบริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิืทธื์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลััดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รับสมัครเจ้าหน้าที่กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ใบสมัครและข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)
ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น (ตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง)
ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญญาลัษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฎิทิน "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยังยืน" หรือ "Amazing Thailand Tourism Year 2018"
เลื่อนกำหนดประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
รับฟังข้อคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. ...
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นิติกร 2 ตำแหน่ง
ขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจด้านข้อมูลข่าวสารภาครัฐฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
รับสมัครเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำศูนย์สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ
รับสมัครเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 5 คน ประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ
เลื่อนวันสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการสอบคัดเลือกพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล (คณะกรรมการการทุจริตแห่งชาติ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
แจ้งยุติการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เดิม
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามข้อตกลงฯ ASEAN MRA on TP และระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ASEAN MRA on TP ปี พ.ศ. 2560 - 2563
ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนการศึกษา 4 ประเภท
รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แก้ปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 3 อัตรา(ชลบุรี)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการประจำศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. ...
รับสมัครเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่นิติกร 1 ตำแหน่ง
รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 ตำแหน่ง ประจำสำนักมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรภาษาสำหรับนักเรียน นิสิต ศิษย์เก่า มก.และบุคคลทั่วไป
รับสมัครเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
รับสมัครตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง สังกัดกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รับสมัครเจ้าหน้าที่กลุ่มประสานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
รับสมัครเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ด้านภาษาจีน 1 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จัดประกวดภาพวาดของเยาวชนในหัวข้อ "แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หน้า : [1]


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th