logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวด้านกีฬา
ข่าวด้านกีฬา
สูจิบัตรกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ประชาชน คัดเลือกตัวแทนเขต1 รุ่นประชาชนหญิง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ประชาชน คัดเลือกตัวแทนเขต1 รุ่น 16 ปีชาย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
ประชุมการตรวจราชการครั้งที่1/61 ณ จังหวัดสระบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
กีฬาพาเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
- กิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน 14 กพ. วันแห่งความรัก (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
- กิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน Sports For All 4.0 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
โปรแกรมการแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
สรุปผลการแ่ข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ณ จังหวัดนครนายก ขุนด่านเกมส์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
ร่วมกิจกรรม Open House Inburi School (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
การจัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี)
ตารางการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
การแ่ข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ณ จังหวัดนครนายก "ขุนด่านเกมส์" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี )
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่39 ประจำปี2561"ขุนด่านเกมส์" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์)
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0" (Sport for all 4.0) เต้นแอโรบิก (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายในกรอบความร่วมมือด้านกีฬาอาเซียน ประจำปี 2560 (กิจกรรมแอโรบิกรวมพลคนรักแม่ 12 สิงหา มหาราชินี) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (กิจกรรมการจัดแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัด) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 (กิจกรรมการจัดแข่งขันกีฬาอนุบาล) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ประจำปี 2560 "ไทยเลยภูเขาเกมส์" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 (กิจกรรมร้อนนี้มีนันทนาการเพื่อลูกรัก) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 (กิจกรรมการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ "ผู้สูงอายุ") (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการจัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากีฬาและนันทนาการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ด้านกีฬา) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
ประกาศคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 "ขุนด่านเกมส์" ณ จังหวัดนครนายก (สำน
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
ขอเชิญร่วมแข่งขัน Thailand Prime Minister Cup 2018 (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี)
รับสมัครการแข่งขันฟุตบอล PM 2018 ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น. (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด )
การแข่งขันฟุตซอล "พลาญชัยคัพ" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด )
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (ขุนด่านเกมส์) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก สงขลา) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านกีฬาจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนประชาชน ครั้งที่ 14 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
รับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี)
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน 14 th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี)
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
ใบรายชื่อนักกีฬาการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี )
ระเบียบการแข่งขันฟุดบอลประชาชนชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี )
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี )
ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี )
เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี )
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 (“14th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018”) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
โครงการประชุมสัมนาสัญจรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการกีฬา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ)
การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 กำแพงเพชรเกมส์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
กากรประชุมชี้แจงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ เขตการแข่งขันกีฬาที่ 8 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
-พิธีเปิดการแข่งขันเรือพายพื้นบ้านสืบสานงานประเพณีลอยกระทงและเทศกาลของดีอำเภอสามโก้ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง)
ประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันกีฬาที่ 5 ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง)
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่พลศึกษา (เพิ่มเติม) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
-ร่วมกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง)
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport For All 4.0)" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์)
กิจกรรมจักรยาน "ปั่นเที่ยวน้องพี่ ของดี 3 เมือง รุ่งเรืองกีฬา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์)
ใบสมัครกีฬานักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกตัวแทนแขต 6 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี60 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน ๔.๐ (Sport For all ๔.๐) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
ขอเชิญเข้าร่วมชมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลสันติสุข คัพ2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
รายงานการประชุมการเตรียมการจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 8 ครั้งที่ 1/2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่)
ใบสมัครการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ คั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
โครงการส่งเสริมพลศึกษากีฬานันทนาการและสุขภาพ อ.ท่าตูม (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์)
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมแสดงไว้อาลัยแด่ รองปลัดฯ ท่านอาณัติ ชวนันท์เกรียงไกร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
การแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2560 วันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ในการปิดงานในครั้งนี้ โดยมี นายวีระ ธูปทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร
การรายตัวมัคคุเทศก์ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 15กันยายน 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี)
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท )
ประกาศจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 "สองเลเกมส์) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
หนังสือขอเชิญร่วมส่งขบวนพาเหรด และกำหนดการพิธีเปิดและพิธีปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
โครงการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๖๐ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โปรแกรมการแข่งขัน กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
คำสั่งการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ฯ ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่)
กิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิกรวมพลคนรักแม่ 12 สิงหา มหาราชินี ณ โดมโรงเรียนวิทยานุกุลนารี อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ )
โปรแกรมเซปักตะกร้อ (สองเลเกมส์) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
โปรแกรมวอลเลย์บอลชายหาด (สองเลย์เกมส์) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
รับสมัครการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก มหกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
“แอโรบิกรวมพลคนรักแม่ 12 สิงหา มหาราชินี 2560” วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th