logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> นโยบาย/ยุทธศาสตร์
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (11 ธ.ค. 2561)
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2561-2565 (27 พ.ย. 2561)
(ร่าง) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) (26 ก.ย. 2561)
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561- 2565 และเกณฑ์คัดเลือก 303 ชุมชน (8 มี.ค. 2561)
ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560-2564 (1 ธ.ค. 2560)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2560-2564 (1 ธ.ค. 2560)
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (17 พ.ย. 2560)
การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (17 พ.ย. 2560)
สรุปสาระสำคัญและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อประชาชนของร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ.. (17 พ.ย. 2560)
สรุปประเด็นความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ... (7 พ.ย. 2560)
การวิเคราะห์ผลกระทบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ... (7 พ.ย. 2560)
การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) (7 พ.ย. 2560)
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ... (7 พ.ย. 2560)
ข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบต่อประชาชน เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ... (25 ส.ค. 2560)
การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ (11 ส.ค. 2560)
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ (11 ส.ค. 2560)
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... (11 ส.ค. 2560)
สรุปสาระำสำคัญการวิเคราะห์ผลกระทบของร่างพรบ.นโยบายกีฬาแห่งชาติ (21 ก.ค. 2560)
เปิดเผยข้อมูลผลการรับฟังข้อคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... (20 ก.ค. 2560)
รับฟังข้อคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพ.ศ. .... (13 มิ.ย. 2560)
รับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... (9 พ.ค. 2560)
รับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ.นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... (24 เม.ย. 2560)
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) (18 เม.ย. 2560)
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (23 มี.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง (23 มี.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (23 มี.ค. 2560)
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) (20 มี.ค. 2560)
คำสั่งคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (20 ก.พ. 2560)
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (ฉบับที่ ๒) (29 มิ.ย. 2559)
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ฝั่งทะเลตะวันออก (29 มิ.ย. 2559)
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558-2560 (28 ต.ค. 2558)
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 (ไฟล์ที่ 2) (19 ต.ค. 2558)
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 (ไฟล์ที่ 1) (19 ต.ค. 2558)
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ (18 ก.ย. 2558)
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตฝั่งทะเลตะวันตก (18 ก.ย. 2558)
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (18 ก.ย. 2558)
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (18 ก.ย. 2558)
คำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี (9 ม.ค. 2558)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2555-2559 (29 ก.พ. 2555)

หน้า : [1]


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th