logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
 


 

 

images
รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2561-2565 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2561-2565
(ร่าง) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) (ร่าง) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561- 2565 และเกณฑ์คัดเลือก 303 ชุมชน แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561- 2565 และเกณฑ์คัดเลือก 303 ชุมชน
ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2560-2564
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
อ่านทั้งหมด      
images
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACMECS ระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACMECS ระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง และการประชุมที่เกี่ยวข้อง icon/new.gif
ยกเลิกการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไท่ย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยกเลิกการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไท่ย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 icon/new.gif
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์นักท่องเที่ยวขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์นักท่องเที่ยวขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง icon/news.gif
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอัตโนมัติ (office Automation System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอัตโนมัติ (office Automation System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ icon/news.gif
ยกเลิกการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account : TSA) โดยวิธีคัดเลือก ยกเลิกการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account : TSA) โดยวิธีคัดเลือก icon/cool.gif
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง icon/news.gif
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) icon/news.gif
อ่านทั้งหมด     
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
images
ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร icon/new.gif
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนด้านงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนด้านงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านทั้งหมด     
realnewsthailand


หน้าหลัก >> ข่าวรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ข่าวรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สถิตินักท่องเที่ยว
บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (TSA)
ASEAN THAILAND 2019
เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย?
Thailand Tourism Directory
Thailand Tourism Intelligence Center
ข้อมูลจังหวัด
รายงานผลงานรอบ 1 ปี
นโยบายรัฐมนตรี
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สำนักงานปลัดได้รับมอบเกียรติบัตรในการพัฒนาระบบราชการ
ปฏิทินผู้บริหาร
VDO รายการเดินหน้าประเทศไทย
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดได้รับมอบเกียรติบัตรในการพัฒนาระบบราชการ
รายงานผลงานรอบ 1 ปี
สถิตินักท่องเที่ยว
นโยบายรัฐมนตรี

sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th