logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
 


 

 

images
รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2561-2565 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2561-2565
(ร่าง) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) (ร่าง) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561- 2565 และเกณฑ์คัดเลือก 303 ชุมชน แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561- 2565 และเกณฑ์คัดเลือก 303 ชุมชน
ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2560-2564
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
อ่านทั้งหมด      
images
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) icon/news.gif
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา icon/news.gif
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) icon/new.gif
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างดำเนินงานโครงการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กระทรวงการท่องเที่ยวและีกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างดำเนินงานโครงการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กระทรวงการท่องเที่ยวและีกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง icon/new.gif
ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ระยะครึ่งแผนแรก ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ระยะครึ่งแผนแรก
ขอบเขตการดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทาง R3A ไทย สปป.ลาวและจีน ขอบเขตการดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทาง R3A ไทย สปป.ลาวและจีน
ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ระยะครึ่งแผนแรก ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ระยะครึ่งแผนแรก
อ่านทั้งหมด     
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
images
ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
กองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครงานลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เึคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 ตำแหน่ง กองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครงานลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เึคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 ตำแหน่ง
ประกาศเลื่อนวันประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จากวันที่ 1 พ.ย. 61 เป็น วันที่ 15 พ.ย. 61 ประกาศเลื่อนวันประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จากวันที่ 1 พ.ย. 61 เป็น วันที่ 15 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่กองกลาง กลุ่มบริหารงานทั่วไป 2 อัตรา ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่กองกลาง กลุ่มบริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิืทธื์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลััดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายชื่อผู้มีสิืทธื์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลััดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รับสมัครเจ้าหน้าที่กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว รับสมัครเจ้าหน้าที่กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด     
realnewsthailand


หน้าหลัก >> ข่าวรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ข่าวรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
สถิตินักท่องเที่ยว
บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (TSA)
Thailand Tourism Directory
Thailand Tourism Intelligence Center
ข้อมูลจังหวัด
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สำนักงานปลัดได้รับมอบเกียรติบัตรในการพัฒนาระบบราชการ
วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปฏิทินผู้บริหาร
VDO รายการเดินหน้าประเทศไทย
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th