images/article/news10583/n20180713_10583.jpg ระดมสมองแก้ปัญหาท่องเที่ยว ย้ำ “สร้างภาพลักษณ์ความมั่นใจ” ทุกหน่วยต้องร่วมมือ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ป.กก.) เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมมาตรการและแนวทางรักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางถ้ำและทางน้ำซึ่งมี นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมหารือแสดงความคิดเห็นจำนวนมากว่าครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษอีกครั้งหนึ่งที่ทุกภาคส่วนต้องผนึกกำลังร่วมกันเพื่อหามาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติ ไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีก
images/article/news10571/n20180710_10571.jpg ป.กก. ผลักดันท่องเที่ยวเชิงอาหาร จับมือ “เชฟชุมพล” สาธิตเมนูพิเศษจาก “สับปะรด” อุดหนุนเกษตรกรไทย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานสาธิต “ท่องเที่ยวเชิงอาหารแปลงวัตถุดิบเป็นเมนู อุดหนุนเกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว” และได้เชิญเชฟชื่อดัง “ชุมพล แจ้งไพร” และทีมงาน มาประกอบอาหารเมนูพิเศษ โดยใช้ “สับปะรด” เป็นพระเอกของทุกเมนู ทั้งคาว - หวาน ท่ามกลางความสนใจของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ และสื่อมวลชนจำนวนมาก
images/article/news10557/n20180704_10557.jpg การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยข้อมูลสถิติ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบางลำพู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ป.กก.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยข้อมูลสถิติ” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2561 การจัดการสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ มีความมุ่งหวังเพื่อพัฒนาการจัดทำข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาด้านสถิติท่องเที่ยวของโลก
อ่านทั้งหมด