images/article/news11573/n20190510_11573.jpg การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ป.กก.) เป็นประธานการประกาศเจตจำนงสุจริตร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกรมพลศึกษา กรมการท่องเที่ยว สภาบันการพลศึกษา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
images/article/news11556/n20190430_11556.jpg โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)”
วันที่ 29 เมษายน 2562 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ ๔ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ภาวะผู้นำและการบริหารงาน กับ บริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน” และได้รับเกียรติจาก ดร.ปัญญา หาญลำยวง รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง”
images/article/news11553/n20190429_11553.jpg การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 27 เมษายน 2562 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ป.กก.) เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ได้รับทราบร่วมกันถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและตรงกันในทิศทางการปฏิบัติราชการเชิงบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป
อ่านทั้งหมด