images/article/news10599/n20180718_10599.jpg พิธีมอบป้ายเกียรติยศและเกียรติบัตรเมืองกีฬา (Sports City)
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ป.กก.) เป็นประธานในพิธีมอบป้ายเกียรติยศ และเกียรติบัตรเมืองกีฬา (Sports City) ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
images/article/news10598/n20180718_10598.jpg แถลงข่าวสถานการณ์ท่องเที่ยว เดือนมิถุนายนปี 2561
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม อมารีวอเตอร์เก็ท ประตูน้ำ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการแถลงข่าว สถานการณ์ท่องเที่ยว เดือนมิถุนายนปี 2561 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สถานการณ์สถานพักแรมที่สำคัญ สถานการณ์ชาวไทยท่องเที่ยวภายในประเทศ และรายได้จาการท่องเที่ยว โดยมีสาระสำคัญดังนี้
images/article/news10583/n20180713_10583.jpg ระดมสมองแก้ปัญหาท่องเที่ยว ย้ำ “สร้างภาพลักษณ์ความมั่นใจ” ทุกหน่วยต้องร่วมมือ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ป.กก.) เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมมาตรการและแนวทางรักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางถ้ำและทางน้ำซึ่งมี นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมหารือแสดงความคิดเห็นจำนวนมากว่าครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษอีกครั้งหนึ่งที่ทุกภาคส่วนต้องผนึกกำลังร่วมกันเพื่อหามาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติ ไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีก
อ่านทั้งหมด