images/article/news10767/n20180914_10767.jpg การประชุมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศกลุ่ม CLMV
วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา(ป.กก.) เป็นประธานเปิดประชุมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศกลุ่ม CLMV ภายใต้ “โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง CLMV” เพื่อเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว รักษาการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในระดับโลกและเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก
images/article/news10752/n20180910_10752.jpg กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
วันที่ 10 กันยายน 2561 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย ร่วมการประชุมคณะประสานงานความร่วมมือในการกำกับดูแลการท่องเที่ยว ไทย-จีน ครั้งที่ ๓ กับนายหวาง เซี่ยวเฟิง สมาชิกคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนจากทั้งสองฝ่าย เข้าร่วมการประชุม ณ เมืองไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
images/article/news10735/n20180904_10735.jpg การประชุมคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 3 กันยายน 2561 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ป.กก.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก 2 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์
อ่านทั้งหมด