รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

14 ตุลาคม 2562

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
(Mr. Phiphat Ratchakitprakarn)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Minister of Tourism and Sports)
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการทํางาน
  • พ.ศ. 2531 - 2545 ผู้ก่อตั้ง, ผู้ถือหุ้นบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จํากัด (มหาชน) ปัจจุบันคือ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)
  • พ.ศ. 2535 - 2557 ผู้ก่อตั้ง และผู้ถือหุ้น บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จํากัด
  • พ.ศ. 2539 - 2560 ผู้ก่อตั้ง และผู้ถือหุ้น บริษัท อาม่ามารีน จํากัด
  • พ.ศ. 2559 - 2560 ประธานกรรมการ บริษัท อาม่ามารีน จํากัด (มหาชน)
  • พ.ศ. 2559 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชั่น จํากัด
  • พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  • พ.ศ. 2563 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
  • พ.ศ. 2565 มหาวชิรมงกุฎ
เบอร์โทรศัพท์หน้าห้อง : 0 2283 1560 
e-mail (หน้าห้อง) : sutivuth@yahoo.com
แชร์บทความ :