ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

23 พฤษภาคม 2556


นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี
(Cp. Capt. Athikun Kongmee)
ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
Director of Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)

Tel. 0 2357 3588 Fax. 0 2357 3599
e-mail : athikun.k@dasta.or.th
แชร์บทความ :