เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

9 ตุลาคม 2562


เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
(Secretary to the Minister of Tourism and Sports)
Tel. 0 2356 0623
Fax. 0 2356 0734
e-mail : 
แชร์บทความ :