ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

มกช.1 แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งสำหรับหน่วยงาน

มกช. 3 ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

มกช. 4 แบบตอบรับการทาบทาม

มกช.2 แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งสำหรับคณาจารย์