ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

28 มิถุนายน 2557

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์
(Ms.Thapanee Kiatphaibool)
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(Governor for Tourism Authority of Thailand)

แชร์บทความ :