1. รายงานสรุปแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
  2. รายงานฉบับสมบูรณ์แถลงผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน