ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 89x89 สาขา (Tourism I-O Table)