สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2560 (จำแนกตามภูมิภาคและจังหวัด) ( Domestic Tourism Statistics Q1-Q4( Classify by region and province))