รายงานงบการเงินสป.กก.สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 63