ผู้บริหารส่วนกลาง กอง/ศูนย์

1 กันยายน 2565


 
นางสาววิมล ชอบสุข
(Wimon Chobsuk)
ผู้อำนวยการกองกลาง
นางสาวปาริชาต ชูดำ
(Parichat Choodam)
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว    
(Director Of Thailand's Tourism Promotion Fund)

  
นางสาววิภารัตน์ ธาราธีรภาพ
(Wiparat Tharateerapab)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(Director of Strategy and Planning)
นายชาคริต ปิตานุพงศ์
(Chakrit Pitanupong)
ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
(Director Of Economic Tourism and Sports Division)