ผู้บริหารส่วนกลาง กอง/ศูนย์

1 กันยายน 2565


 
นางสาววิมล ชอบสุข
(Wimon Chobsuk)
ผู้อำนวยการกองกลาง
(Director of General Affairs Division)
นางสาวปาริชาต ชูดำ
(Parichat Choodam)
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
(Director of Tourist Safety and Security Standard Division)