การประชุม ACMECS กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ ลุ่มน้ำอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดเชียงราย

25 มิถุนายน 2562

          กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 4 (The 4th Meeting of ACMECS Tourism Ministers) และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 4 (The 4th Meeting of ACMECS Senior Officials)  โดยมี กลุ่มประเทศสมาชิก 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว  เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย รวมทั้งการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือ CLMV ครั้งที่ 5 (The 5th Meeting of CLMV Tourism Ministers) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือ CLMV  ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม เดอะริเวอรี่ บายกะตะธานี จังหวัดเชียงราย โดยมีประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย มีวัตถุประสงค์ คือ
          1. เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
          2. อำนวยความสะดวกในการย้ายอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตไปยังพื้นที่ที่ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
          3. สร้างโอกาสการจ้างงาน และลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก
          4. ส่งเสริมให้เกิดสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองแบบยั่งยืนร่วมกัน
          5. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการของอาเซียนในภาพรวมดำเนินความร่วมมือใน 8 สาขา ได้แก่
              1) การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน
              2) ความร่วมมือด้านเกษตร 
              3) ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน
              4) การเชื่อมโยงการคมนาคม
              5) ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
              6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
              7) ด้านสาธารณสุข
              8) ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
          ซึ่งในที่ประชุมได้หารือแนวทางในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ACMECS ปี พ.ศ. 2562 - 2566 ซึ่งประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์และการตลาดการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมความมุ่งมั่นที่ว่า "ห้าประเทศ - จุดหมายปลายทางเดียว" เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการจัดการการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในกลุ่มอนุภูมิภาค ACMECS รวมทั้งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทาง เพื่อส่งเสริมเมืองโบราณ มรดกทางวัฒนธรรม เส้นทางตามรอยพระพุทธศาสนา การท่องเที่ยวเชิงอาหาร และการขับรถท่องเที่ยวด้วยตนเอง เป็นต้น รวมถึงแผนปฏิบัติการจะส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรม และสินทรัพย์ทางธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับนานาชาติ และองค์กรภาครัฐมากขึ้น
แชร์บทความ :