การประชุม The One-Day Tourism Seminar on "China-Ready ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม Centara Grand at Central World กรุงเทพมหานคร

25 มิถุนายน 2562

          สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับศูนย์อาเซียน-จีน ในการจัดการประชุม The One-Day Tourism Seminar on "China-Ready ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม Centara Grand at Central World กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
          (1) ให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนเข้าใจวัฒนธรรมจีนและความต้องการของนักเดินทางชาวจีนได้ดีขึ้น       
          (2) ปรับปรุงคุณภาพการบริการของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
          (3) ช่วยเหลืออาเซียนในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้มากขึ้นโดยแนะนำกลุ่มตลาดเกิดใหม่จากประเทศจีน เช่น ภูมิภาคใหม่ที่เปลี่ยนไปเดินทางสู่อาเซียน หรือ เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจีนในภูมิภาคนั้นให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ
          (4) เสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจีนและไทย และเป็นเวทีสำหรับความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย และ
          (5) เพิ่มการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างตัวแทนการท่องเที่ยวของจีนและไทย
แชร์บทความ :