การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 50 ณ เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา

25 มิถุนายน 2562

          การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 50 และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา
       การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 50 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 49 ในคราวประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 (ASEAN Tourism Forum 2019 : ATF 2019) เมื่อวันที่ 14 - 19 มกราคม 2562 ณ เมืองหะล็อง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และติดตามความคืบหน้า ในการดำเนินงานจากการประชุมคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Committee Meetings : ATCM) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2562 ณ เมืองรัฐชาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
          การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 50 และการประชุมที่เกี่ยวของ มีวาระ
การประชุม ดังนี้

วัน/เดือน/ปี 

รายชื่อการประชุม

8 กรกฎาคม 2562

 - 6th ASEAN Tourism Marketing Partnership Working Group (ATMP-WG) Meeting

9 กรกฎาคม 2562

 - Special Meeting of ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC)
 - Special Meeting of ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC)

10 - 11 กรกฎาคม 2562

 - 50th ASEAN NTOs Meeting

12 กรกฎาคม 2562

 - 35th ASEAN+3 NTOs Meeting
 - 22nd Meeting of ASEAN-India Tourism Working Group

แชร์บทความ :