งาน Izmir International Fair ครั้งที่ 88

9 กันยายน 2562

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมงาน Izmir International Fair ครั้งที่ 88 ณเมืองอีซเมียร์ สาธารณรัฐตุรกีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะเข้าร่วมงาน Izmir International Fair ครั้งที่ 88 ระหว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน 2562 ณ เมืองอิชเมียร์ สาธารณรัฐตุรกี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจตุรกีกับนักธุรกิจต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การบรรยายข้อมูลภาพรวมทางเศรษฐกิจ และ ศักยภาพด้านอุตสาหกรรม รวมถึงโอกาสทางธุรกิจของสาธารณรัฐตุรกี และเปิดโอกาสให้ประเทศที่เข้าร่วมงานฯ สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวโดยในงานมีการแลกเปลี่ยนเสวนาของผู้เกี่ยวข้องในวงการธุรกิจประเทศต่างๆ กว่า 18 ประเทศ ในการนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้พบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับสมาคมตุรกี-จีนในด้านการส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน
แชร์บทความ :