การประชุม "ASEAN Plus Three Tourism for All Workshop 2019" ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15-18 กันยายน 2562

24 กันยายน 2562

างสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดการประชุม "ASEAN Plus Three Tourism for All Workshop 2019" ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15-18 กันยายน 2562
ณ โรงแรมรวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามกว่า 80 คน เข้าร่วมการประชุมฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอาเซียนบวกสาม หรือ "ASEAN Plus Three Tourism for All Workshop 2019" เป็นกิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวอาเซียน  ปี พ.ศ. 2559-2568
ซึ่งมอบหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำ (Lead Country) ในการริเริ่มโครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยสืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับ UNWTO จัดงานวันท่องเที่ยวโลก
ในหัวข้อเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2559 นอกจากนี้ จากการประชุมท่องเที่ยวอาเซียน 2018 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทยเน้นย้ำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงนโยบายการท่องเที่ยวโดยองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nationals World Tourism Organization: UNWTO) คือ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ คนที่มีสัมภาระ เด็กเล็ก
คนด้อยโอกาสในสังคม กลุ่มคนพิการ หรือ ที่เรียก "Tourism for all" ให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวพร้อมรับบริการต่างๆ ที่สะดวกสบายและปลอดภัยเหมือนคนปกติทั่วไป ซึ่งเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่
ในสังคมปัจจุบัน ดังนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงควรคำนึงถึงความร่วมมือกันในการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการเข้าถึงของกลุ่มคนต่างๆเหล่านี้ สนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุน ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่างๆ (Facilities) ในแหล่งท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง ที่เอื้อต่อคนพิการ คนชรา เป็นต้น
การประชุมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอาเซียนบวกสาม มี 3 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. การศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำหรับ "Tourism for all" ในเมืองพัทยา
ซึ่งถือเป็นโครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (Tourism for All) เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้มีประสบการณ์และศึกษาดูงานโครงสร้างพื้นฐานการบริการและการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่สำหรับคนทั้งมวล
2. การนำเสนอและอภิปรายจากวิทยากรรับเชิญที่มีความเชี่ยวชาญในการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
และการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลที่เป็นสากล โดยจะเป็นการนำเสนอมุมมอง
และข้อเสนอแนะ    โครงการที่เป็นรูปธรรมในประเทศไทยรวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม
3. การจัดทำ "Pattaya Initiative" ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเสริมสร้างการพัฒนาในอนาคตของการท่องเที่ยว
เพื่อคน   ทั้งมวลทั่วประเทศและอาเซียนบวกสาม และผลลัพธ์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการจะถูกนำไปรายงานในการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน 2020 เดือนมกราคม 2520 ณ บรูไนดารุสซาลาม
แชร์บทความ :