รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ครั้งที่ 5 ณ กรุงมะนิลา

10 ตุลาคม 2562

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา และนายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ครั้งที่ 5 (The 5th ASEAN Ministerial Meeting on Sports: AMMS-5) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2562 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
ภายใต้หัวข้อ หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเป้าหมาย หนึ่งชุมชน เอกภาพที่แข็งแกร่งผ่านกีฬา (One Vision,One Goal,One Community: Strengthening Unity through Sports) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

  • ที่ประชุมได้เห็นพ้องให้จัดตั้งคณะทำงานด้านเทคนิค (Technical Working Group) เพื่อเตรียมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2034 โดยมีไทยเป็นประธานและมีคณะทำงานหลัก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม รวมทั้งผู้แทนสมาคมฟุตบอลแต่ละประเทศ และผู้แทนจากสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน AFF (ASEAN Football Federation) ร่วมเป็นคณะทำงานด้วย
  • ที่ประชุมเห็นชอบให้บรรจุการใช้กีฬาในการป้องกันอาชญากรรมเยาวชน ในแผนการดำเนินงานด้านกีฬาอาเซียน ฉบับใหม่ ปี 2020-2025 ซึ่งเสนอโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
  • ไทยเป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดทำตัวชี้วัดสมรรถภาพทางกายอาเซียน (ASEAN Physical Fitness Indicators: APFI) และได้รายงานความคืบหน้าการจัดทำตัวชี้วัดฯ โดยคาดว่าจะดำเนินการจัดทำรายงานผลตัวชี้วัดฯ เสร็จสิ้นภายในปี 2020
นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถ้อยแถลงเพื่อผลักดันให้ประเทศอาเซียนสมาชิกขยายฐานทางการกีฬาในทุกสาขา ซึ่งไทยมีศักยภาพและความพร้อม ประกอบด้วย 1. กีฬาเพื่อมวลชน 2. ศูนย์ฝึกกีฬา 3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 4. เมืองกีฬา 5. การกีฬาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 6. การกีฬาเพื่อความบันเทิง 7. การกีฬาเชิงสุขภาพ
แชร์บทความ :