ประชุมสัมมนา APEC Symposium ในวันที่ 25-26 มกราคม 2565

13 มกราคม 2565

            กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา APEC Symposium ในวันที่ 25-26 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์  เพื่อรับฟังความเห็นจากมีส่วนเกี่ยวข้องในแวดวงการท่องเที่ยว ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จาก 21 สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค และองค์กรระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (Deliverables) ด้านการท่องเที่ยว ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเปคให้มีอนาคตที่ดีกว่าเดิม  การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน (APEC Policy Recommendations for Tourism of the Future  Regenerative Tourism) ในโอกาสที่ประเทศไทย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11 ผ่านช่องทางออนไลน์  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่  

https://forms.gle/si3JhxXKLS4w8hqo7 
แชร์บทความ :