วิสัยทัศน์และพันธกิจ

14 มีนาคม 2566

วิสัยทัศน์
การท่องเที่ยวและกีฬาพัฒนาสู่ความยั่งยืนในอนาคต


พันธกิจ

1. ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการการตลาด สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
3. ปรับปรุงวิถีชีวิตและสุขอนามัยของคนไทยผ่านการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ
4. สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยจากความสำเร็จด้านการกีฬา
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร


ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสร้างความเจริญและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย
3. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร


เป้าประสงค์
1. การบริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและกีฬามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวมีคุณภาพ มีความหลากหลายและได้รับการเพิ่มมูลค่า
3. ชุมชนท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา และมีโอกาสในการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพิ่มขึ้น
4. ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมีวิถีชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ
5. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและการแข่งขันกีฬา มีการขยายตัวของการลงทุนในนวัตกรรมด้านท่องเที่ยวและกีฬา
6. ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมายที่สำคัญ
7. ระบบบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับการพัฒนาให้มีความสมดุล

ค่านิยมสร้างสรรค์ MOTS
• M : Morality หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
• O : Orientation หมายถึง การมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
• T : Teamwork หมายถึง การปฏิบัติงานที่เน้นการทำงานเป็นทีม
• S : Skill หมายถึง การมีทักษะที่เหมาะสมต่อบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
วัฒนธรรมองค์กร พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างสร้างสรรค์ ผลักดันนวัตกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ


    
แชร์บทความ :