ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายมงคล วิมลรัตน์)

13 พฤศจิกายน 2561

นายมงคล วิมลรัตน์
(Mr. Mongkon Wimonrat)
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
(Assistant Permanent Secretary)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรมของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Department Chief Information Officer : DCIO)

โทร. 022831647
โทรสาร -
e-mail : mongkon_w@tourism.go.th


แชร์บทความ :