วันที่ 17 กันยายน 2562 นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการลูกเสือมุคคุเทศก์ (Guide Scout)" ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย กทม. โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการประทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน

     การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือในท้องถิ่นความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นตนเอง เกิดการเรียนรู้ มีทักษะในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี สามารถถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น ให้กับนักท่องเที่ยว มีระเบียบวินัย มีจิตบริการ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับท้องถิ่น สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ในอนาคต ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ