ข่าวเด่นกระทรวง
ไทย- WTTC หารือร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอาเซียน ย้ำ ท่องเที่ยวคุณภาพมากกว่าปริมาณ
25 มกราคม 2567

ไทย- WTTC หารือร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอาเซียน ย้ำ ท่องเที่ยวคุณภาพมากกว่าปริมาณ

ไทย- WTTC หารือร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอาเซียน ย้ำ ท่องเที่ยวคุณภาพมากกว่าปริมาณ (24 ม.ค.67 เวลา 16.00 น.) นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้แทนกรมการท่องเที่ยว ผู้แทนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ได้พบกับ นางอลิซเบธ ออติเกรา ผู้อำนวยการสภาการท่องเที่ยวและการเดินทางโลก (WTTC) เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับอาเซียน และไทย ณ โรงแรม Landmark Mekong Riverside กรุงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ในช่วงการประชุมด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปี พ.ศ. 2567 โดยฝ่าย WTTC ได้เน้นย้ำความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากกว่าการท่องเที่ยวเชิงปริมาณ สามารถประเมินได้จากรายได้นักท่องเที่ยวที่เข้ามา ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไทย นอกจากนี้ ฝ่าย WTTC ยังได้รายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว โดยพบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2010 - 2019 มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่น้อยลง และสะท้อนว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นประเด็นหลักที่ภาคการท่องเที่ยวต้องให้ความสำคัญ โดยพิจารณาให้ธุรกิจที่พัก และโรงแรมมีมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ได้รับการรับรองเป็นมาตรฐานสากลจาก Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ทั้งนี้ ฝ่ายไทยเห็นว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยภาพรวม ซึ่งส่งผลให้แต่ละประเทศตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากขึ้น

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 59  ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป. ลาว
23 มกราคม 2567

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 59 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 นายมงคล วิมลรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวของไทย ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 59 (ASEAN NTOs Meeting) ในช่วงการประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป. ลาว การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบการดำเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียนตลอดปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา รวมถึงเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปี พ.ศ. 2559 - 2568 การส่งเสริมการท่องเที่ยว ในฐานะเครื่องมือเชื่อมสัมพันธ์ในระดับประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นประเด็นสำคัญ (Priority) ด้านการท่องเที่ยว ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประกาศไว้ เมื่อต้นเดือนมกราคม 2567 โดยในการประชุม ASEAN NTOs ครั้งที่ 59 รองปลัดกระทรวงฯ ได้เน้นย้ำให้ประเทศสมาชิก รวมถึงคู่ภาคีภายนอก และองค์การการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เร่งบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว เพื่อมุ่งสู่การยกระดับให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวร่วมกัน หรือ “Single Destination” ไม่เพียงเท่านั้น อาเซียนอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปสู่การท่องเที่ยวในยุคหลังปี พ.ศ. 2567 โดยรองปลัดกระทรวงฯ ให้ความเห็นว่า การมองภาพอนาคตของภาคการท่องเที่ยวในอาเซียนควรยึดโยงกับเทรนด์โลกที่สำคัญ โดยอาเซียนควรคำนึงถึงการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์เพื่อยกระดับประสบการณ์ อำนวยความสะดวก และส่งเสริมการปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง โดยมุ่งหวังให้การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนและพื้นที่ท้องถิ่นนั้น ๆ ที่ผ่านมา ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีบทบาทหลักในการสนับสนุนความยั่งยืนของการท่องเที่ยวในอาเซียน โดยปัจจุบัน ประเทศไทย โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ ที่มีภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว ให้เกิดความสมดุลของชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้มีกำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (โครงการนำร่อง ณ กัมพูชา สปป.ลาว และไทย) นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ริเริ่มการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาเซียน โดยรับเป็นผู้ประสานหลักในการทบทวน และพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน อาทิ มาตรฐาน ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) ประเภทห้องประชุม การเข้าร่วมการประชุม ASEAN NTOs ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของไทย ที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยให้มั่นใจว่าอาเซียนจะก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่แห่งการท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนี้ ผลลัพธ์การประชุมดังกล่าวจะนำรายงานต่อรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ในการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 27 และการประชุมระดับรัฐมนตรีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะจัดขึ้นต่อกัน (Back-to-back) ในวันที่ 25 - 26 มกราคม 2567 ที่จะถึงนี้