กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พร้อมๆ กับกระทรวงน้องใหม่ในขณะนั้นอีก 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน  และกระทรวงวัฒนธรรม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 99 ก. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2545 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา นับถึงวันนี้ (3 ตุลาคม 2562) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ มีผู้บริหารระดับรัฐมนตรีมาแล้วจำนวน 9 คน โดยมี นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการฯ คนปัจจุบัน

     ในโอกาสครบรอบ 17 ปี การสถาปนากระทรวงฯ  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) พร้อมด้วย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ผช.รมต.),   นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มาเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคึกคัก ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก

     รมว.กก. กล่าวในโอกาสวันครบรอบการสถาปนาว่า "นับตั้งแต่ที่ผมก้าวเข้ามารับตำแหน่ง ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งนี้ นโยบายหลักๆ ที่ต้องการจะเน้นย้ำ คือ ด้านความปลอดภัย (Safety) ความสะอาด (Clean) ความเป็นธรรม (Fair) และกระจายรายได้สู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ (Sustainability) โดยมุ่งหวังผลักดันการดำเนินการและขับเคลื่อนโครงสร้างธุรกิจบริการการท่องเที่ยวและกีฬา ผ่านหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบภารกิจแต่ละกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำอย่างครบถ้วนทุกมิติทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬา นอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างครบวงจรทั้ง Demand Side (กลุ่มนักท่องเที่ยว) และ Supply Side (กลุ่มผู้ประกอบการ) จึงมีแนวคิดที่จะปรับโครงสร้างของกระทรวงฯ เพื่อยกระดับการทำงานให้ตอบสนองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งระบบ