ข่าวเด่นวันนี้
ท.ท.ช. เตรียมเสนอเรื่องสำคัญต่อ ครม. ให้ “การฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยว” เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมเคาะอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและ  เสนอการขยายระยะเวลาเปิดสถานบริการถึงเวลา 04.00 น.
27 มกราคม 2566

ท.ท.ช. เตรียมเสนอเรื่องสำคัญต่อ ครม. ให้ “การฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยว” เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมเคาะอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและ เสนอการขยายระยะเวลาเปิดสถานบริการถึงเวลา 04.00 น.

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญ และมีมติเห็นชอบเตรียมผลักดันนำเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณาในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ก.ท่องเที่ยวฯ บูรณากา5 หน่วยงาน พัฒนาระบบ “Ease of Traveling” ช่วยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว หวังดึงกลับมาเที่ยวซ้ำ
27 มกราคม 2566

ก.ท่องเที่ยวฯ บูรณากา5 หน่วยงาน พัฒนาระบบ “Ease of Traveling” ช่วยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว หวังดึงกลับมาเที่ยวซ้ำ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) กล่าวในพิธีลงนามความร่วมมือบูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) ซึ่งร่วมลงนามโดย นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และนายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่า “สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้บูรณาการความร่วมมือกับ อีก 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงระบบการให้บริการในด้านต่างๆ มาไว้บนเว็บไซต์ Entry Thailand หรือระบบการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) ซึ่งระบบนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2565 อันเป็นช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยเน้นรูปแบบการอำนวยความสะดวกในกระบวนการรองรับนักท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมโรคของรัฐบาล ระบบนี้จึงถือเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและมีความน่าเชื่อถือ มาไว้ในที่เดียวแบบครบวงจร ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศหรือสาธารณภัยแบบเรียลไทม์ที่จะใช้วางแผนเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย การให้บริการจองสถานที่ท่องเที่ยวและพักแรมของรัฐ ตลอดถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีและการจัดงานต่างๆ ระบบนี้นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางแล้วยังเป็นการลดอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นการดำเนินการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวภายหลังการปลดล็อคมาตรการโควิด-19 ของประเทศต่างๆ

รมว.พิพัฒน์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งน้ำเงินขาวชาวแสงทอง เราน้องพี่ Blue-White Funrun หาดใหญ่
29 มกราคม 2566

รมว.พิพัฒน์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งน้ำเงินขาวชาวแสงทอง เราน้องพี่ Blue-White Funrun หาดใหญ่

วันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 06.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งน้ำเงินขาวชาวแสงทอง เราน้องพี่ Blue-White Funrun ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน เยาวชน ประชาชนได้เห็นคุณค่าความสำคัญของกีฬา การสร้างสุขภาพ พลานามัยที่ดี โดยการออกกำลังกาย การสร้างการมีส่วนร่วมโดยมีกีฬาเป็นสื่อ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดสงขลา อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งได้ประกาศให้จังหวัดสงขลาเป็น “เมืองกีฬา” 1 ใน 16 จังหวัดของประเทศ โดยมี นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว, นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่, นายกสมาคมศิษย์เก่าแสงทอง, คณะผู้บริหารโรงเรียนแสงทองวิทยา , ชมรมผู้ปกครอง, ครูโรงเรียนแสงทองวิทยา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งจำนวนกว่า 5,000 คน ณ โรงเรียนแสงทองวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รมว.พิพัฒน์ เป็นประธานเคลื่อนขบวนรถพระ มังกร สิงโต เอ็งกอ ออกแห่รอบเมือง หาดใหญ่
28 มกราคม 2566

รมว.พิพัฒน์ เป็นประธานเคลื่อนขบวนรถพระ มังกร สิงโต เอ็งกอ ออกแห่รอบเมือง หาดใหญ่

วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(รมว.กก.) เป็นประธานเคลื่อนขบวนรถพระ มังกร สิงโต เอ็งกอ ออกแห่รอบเมือง หาดใหญ่ โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และประธานกรรมการมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ เข้าร่วมพิธี และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม ที่ถือปฏิบัติต่อกันมายาวนาน เป็นเทศกาลแห่งความสุข ทำบุญ ทำกุศล ขอโชค ขอพรจากเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิต ซึ่งกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 21 - 30 มกราคม 2566 ณ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รมว.พิพัฒน์ เปิด งานสมัชชา ทสม.สตูล สืบสานงานอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสตูล
28 มกราคม 2566

รมว.พิพัฒน์ เปิด งานสมัชชา ทสม.สตูล สืบสานงานอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสตูล

วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานพิธีเปิดงาน “สานพลัง เครือข่าย ทสม.สตูล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสตูล” โดยมี นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล, นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว, ผู้บริหารท้องถิ่น, ท่องเที่ยวละกีฬาจังหวัดสตูล, ท้องถิ่นจังหวัดสตูล และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ณ ลานกิจกรรมหลาดชายเขา ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

กกท. เปิดตัวโครงการ “Heart for Heroes (H4H)”ส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 32
27 มกราคม 2566

กกท. เปิดตัวโครงการ “Heart for Heroes (H4H)”ส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 32

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) มอบหมายให้ นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานเปิดตัวโครงการ “Heart for Heroes (H4H)” ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสร้างกระแสการชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ประเทศกัมพูชา โดยมี นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย และผู้บริหาร กกท. ร่วมแถลง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

รมว.พิพัฒน์ เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดโครงการเดิน – วิ่งรวมพลคนกีฬา วิ่งวิถีใหม่ ใจกลางเมือง “Sports Day Run Thailand Series 2023”
26 มกราคม 2566

รมว.พิพัฒน์ เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดโครงการเดิน – วิ่งรวมพลคนกีฬา วิ่งวิถีใหม่ ใจกลางเมือง “Sports Day Run Thailand Series 2023”

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(รมว.กก.) เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดโครงการเดิน – วิ่งรวมพลคนกีฬา วิ่งวิถีใหม่ ใจกลางเมือง “Sports Day Run Thailand Series 2023” โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

     รมว.พิพัฒน์ เป็นประธานแถลงข่าวงาน "3 ทศวรรษ วินาทีสู่ฝัน พลังแห่งความภาคภูมิใจ" ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ ครบ 30 ปี (2535-2565)
26 มกราคม 2566

รมว.พิพัฒน์ เป็นประธานแถลงข่าวงาน "3 ทศวรรษ วินาทีสู่ฝัน พลังแห่งความภาคภูมิใจ" ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ ครบ 30 ปี (2535-2565)

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุม ชั้น 24 การกีฬาแห่งประเทศไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(รมว.กก.) เป็นประธานการแถลงข่าวงาน "3 ทศวรรษ วินาทีสู่ฝัน พลังแห่งความภาคภูมิใจ" ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ ครบ 30 ปี (2535-2565) ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ (ชั้น 3 ) โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง7HD ตั้งแต่เวลา 13.00-15.45 น.

รมว.พิพัฒน์ ร่วมพิธีกล่าวคำอวยพรเทศกาลตรุษจีนเยาวราช
22 มกราคม 2566

รมว.พิพัฒน์ ร่วมพิธีกล่าวคำอวยพรเทศกาลตรุษจีนเยาวราช

วันที่ 22 มกราคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) ร่วมพิธีกล่าวคำอวยพรเทศกาลตรุษจีนเยาวราช โดยมี Mr. Yang Xin อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย, นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เข้าร่วมพิธี ณ เวทีกลางเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้มีเซเลบริตี้ระดับตำนานของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้แก่ Ms. Michelle Yim (หมีเซี๊ยะ), Mr. Yam Tat Wah (เยิ่น ต๊ะหัว) และ Mr. Roger Wu (โรเจอร์ วู) และศิลปินวงเปเปอร์ เพลนส์ ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่

BURIRAM MARATHON 2023
21 มกราคม 2566

BURIRAM MARATHON 2023

การแข่งขันวิ่งมาราธอน ไนท์รัน มาตรฐานระดับ Gold Label ร่วมต้อนรับนักวิ่งอีลิท จาก 46 ชาติ พร้อมประดับไฟ แสง สี เสียง และกองเชียร์ตลอดเส้นทาง 42.195 กิโลเมตร วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 18.15 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมเปิดงานการแข่งขันวิ่งบุรีรัมย์มาราธอน 2023 (BURIRAM MARATHON 2023) และปล่อยตัวนักกีฬา ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต

ททท. จัด “เทศกาลตรุษจีนจังหวัดราชบุรี” เสริมมงคลรับปีกระต่าย หวังดันรายได้ทั่วประเทศ 2.1 หมื่นล้านบาท
19 มกราคม 2566

ททท. จัด “เทศกาลตรุษจีนจังหวัดราชบุรี” เสริมมงคลรับปีกระต่าย หวังดันรายได้ทั่วประเทศ 2.1 หมื่นล้านบาท

วันที่ 19 มกราคม 2566 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลตรุษจีนจังหวัดราชบุรี ซึ่ง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2566 ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ,นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านตลาดในประเทศ ,Mr. Yang Xin อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมงาน ปีนี้เสนอแนวคิด “สิริมงคล รุ่งเรือง โชคดี ปีกระต่าย” ชวนนักท่องเที่ยวร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ปีที่ 48 จำลองบรรยากาศและประติมากรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน พร้อมบอกเล่าเคล็ดลับเสริมเฮงรับวันขึ้นปีใหม่จีน ทั้งนี้ ททท. ได้จัดกิจกรรมประดับไฟตรุษจีน ย่านถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร และได้สนับสนุนการจัดงานอีก 4 พื้นที่ ได้แก่ นครสวรรค์ สุพรรณบุรี สงขลา (หาดใหญ่) และภูเก็ต คาดเงินสะพัดกว่า 2.1 หมื่นล้านบาท

55 ปีสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
18 มกราคม 2566

55 ปีสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานเปิดงานฉลองสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ครบรอบ 55 ปี โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว, นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านบริหาร ททท., พลตำรวจตรี อภิชาติ สุริบุญญา รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมงาน มีนายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดไฟประดับตกแต่งในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ถนนเยาวราช
16 มกราคม 2566

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดไฟประดับตกแต่งในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ถนนเยาวราช

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานพิธีเปิดไฟประดับตกแต่งในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (วงเวียนโอเดียน) ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, Mr. Yang Xin อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย, นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), นายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์, นายประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), ผู้แทนประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ และประชาคมนักธุรกิจย่านเยาวราช ให้เกียรติร่วมงาน ตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นทางการทูตไทย-จีน ปีที่ 48

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผลักดัน Sport Tourism กระตุ้นการเดินทางข้ามชายแดนไทย-มาเลเซีย คาดรายการ ASEAN CHARITY SHIELD 2023 ระหว่างกลันตัน เอฟซี กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด จะกระตุ้นการเดินทางก่อนตรุษจีนได้ไม่น้อยกว่า 30,000 คน
15 มกราคม 2566

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผลักดัน Sport Tourism กระตุ้นการเดินทางข้ามชายแดนไทย-มาเลเซีย คาดรายการ ASEAN CHARITY SHIELD 2023 ระหว่างกลันตัน เอฟซี กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด จะกระตุ้นการเดินทางก่อนตรุษจีนได้ไม่น้อยกว่า 30,000 คน

วันที่ 15 มกราคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพนัดพิเศษการกุศล กับ Mr. Norizam bin Tukiman, President CEO กลันตัน เอฟซี ในรายการ ASEAN CHARITY SHIELD 2023 ระหว่างสโมสรกลันตัน เอฟซี จากประเทศมาเลเซีย กับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ของประเทศไทย ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล), นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย, นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), คณะผู้บริหารส่วนราชการและเอกชนจังหวัดสงขลา และสื่อมวลชน ร่วมชมการแข่งขัน ททท. เชื่อมั่นว่า กระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสันทนาการ ยังคงอยู่ในกระแสนิยม ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวได้ ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายในพื้นที่ท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดแข่งขันในวันนี้ยังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการ การเดินทางระหว่างประเทศและการบริหารมาตรฐานด้านสาธารณสุขของประเทศไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลการแข่งขัน สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ของประเทศไทย ชนะ สโมสรกลันตัน เอฟซี จากประเทศมาเลเซีย 7 ประตู ต่อ 0 (7-0)