วันที่ 3 ตุลาคม 2562 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนโยบายการท่องเที่ยว โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ และ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา  เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

     สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนโยบายการท่องเที่ยว ระหว่างคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา กับ ผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

     พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ได้ให้แนวทางการทำงานโดยให้คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา กับ ผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บูรณาการการทำงานร่วมกัน และจะมีการตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำงานด้านการท่องเที่ยว

     ด้านปลัดกระทรงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยว การขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว ภาพรวมงบประมาณ รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยว

     คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว และผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และเน้นย้ำประเด็นสำคัญด้านการท่องเที่ยวที่ต้องการผลักดันและพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนการออกระเบียบ ประกาศ คำสั่งภายหลังจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) รวมถึงแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว