ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

18 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป...) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 มีหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการประเมิน กว่า 8,000 หน่วยงาน

การประเมินผลในระดับกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 87.19 100 คะแนน เป็นลำดับที่ 10 จาก 21 กระทรวง (ทั้งนี้ ตามประกาศผลคะแนนของ อพท. (องค์การมหาชน) หน่วยงานน้องใหม่ในสังกัดกระทรวง ได้ 95.06 ยังถูกรวมอยู่ในหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หาก  อุทธรณ์ของ อพท. ในการแจ้งเปลี่ยนสังกัดเป็นผลจะทำให้คะแนน ITA เฉลี่ยในภาพรวมของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88.31 หรือเป็นอันดับ 5 ในระดับกระทรวง)

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีคะแนนการประเมิน 92.39 (ระดับ A) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 (คะแนน 78.35) จำแนกเป็นคะแนนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT 92.57 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT 82.07 และการเปิดเผยข้อมูล OIT 100

อยู่ในลำดับที่ 2 จาก 6 หน่วยงานของกระทรวง รองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ 1 จากหน่วยงานประเภทกรมหรือเทียบเท่าในกระทรวง

ลำดับที่ 13 จาก 144 หน่วยงานประเภทกรมหรือเทียบเท่า ในปีที่ผ่านมาเป็นอันดับที่ 134

ลำดับที่ 188 จาก 8058 หน่วยงานที่รับการประเมิน

แชร์บทความ :