วานนี้ (7 พ.ค.63) นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไข เยียวยา และฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 นายนภินทร กล่าวในที่ประชุมว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ลงนามในกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 63 

 ส่วนมาตรการหลังผ่อนปรน Lock Down ด้านท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการมาตรการ SHA ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะบูรณาการการทำงานร่วมกับกรมการท่องเที่ยวในเรื่องของมาตรฐานช้างชูงวง และมาตรฐาน SHA 

 มาตรการการเยียวยาด้านกีฬา คณะกรรมการศึกษาด้านกฎหมายในการวางหลักเกณฑ์การเยียวยา นักกีฬา สมาคมกีฬา บุคลากรกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้พิจารณาการเยียวยาบุคลากรกีฬา 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. งบจากการปรับแผนงบประมาณประจำปี เช่น เบี้ยเลี้ยงการฝึกซ้อมให้นักกีฬาขณะที่ยังไม่ได้มีการแข่งขัน 2. เงินเยียวยาตามมาตรการ 5,000 บาท ในกลุ่มนักกีฬาอาชีพที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com 3. เงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ