7 พฤศจิกายน 2563 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  พร้อมด้วย นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการ รมว. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะลงพื้นที่จ.อุทัยธานี

10.00  น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว. พร้อมคณะเยี่ยมชมศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าที่จัดตั้งเป็นศูนย์ฯ เมื่อปี พ.ศ. 2545 รวบรวมผ้าทอลายโบราณฝีมือชาวบ้านไร่ ที่เป็นผลงานการสืบทอดของชาวลาวครั่งและลาวเวียงที่อพยพมาจากประเทศลาว ลวดลายผ้าแปลกตาจนได้รับรางวัลชนะเลิศจากยูเนสโก้ UNESCO เมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นแหล่งราชินีผ้าฝ้าย

หลังจากนั้นคณะฯ เดินทางเยี่ยมชมตลาดซาวไฮ่ ตลาดวิถีชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวกันโดยคนอำเภอบ้านไร่ร่วมกับเครือข่ายภาคกลางหลายพื้นที่ เป็นการสร้างพื้นที่ให้เกษตกรนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง พร้อมพบปะ พูดคุยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ณ ตลาดซาวไฮ่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

14.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางไปยังวัดจันทาราม วัดท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อกราบสักการะสรีระพระราชพรหมยานเถระ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ณ วิหารแก้วร้อยเมตร

14.30 น. เดินทางต่อไปยังเขาสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี สักการะพระบรมอนุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

15.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี เพื่อประชุมรับฟังการบรรยายสรุปและหารือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดอุทัยธานี พร้อมเยี่ยมชมสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานีเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬาของจังหวัดอุทัยธานี

17.10 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะ เดินทางไปยังถนนนคนเดินตรอกโรงยา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี พบปะผู้ประกอบการในพื้นที่ นักท่องเที่ยว เพื่อรับฟังข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านนกเขา พิพิธภัณฑ์โรงฝิ่น ชุมชนเก่าแก่ ชมการแสดงของคณะ ล่อ โก๊ว ซึ่งถนนคนเดินตรอกโรงยาเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานี