วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ช่วงเช้า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานนั่งช้างกล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวชมงานแสดงของช้าง งานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ 60 ปี จังหวัดสุรินทร์ เน้นการจัดแสดงวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตคนกับช้าง ซึ่งปีนี้มีผู้เข้าชมกันอย่างเนืองแน่น เต็มอัฒจรรย์นั่งชมทั้งสองด้านของการจัดงาน โดยฉากการแสดงเน้นวิถีชีวิตของคนกับช้างที่อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว ประวัติการสร้างเมืองสุรินทร์ และขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ จะปรากฏในฉากการแสดงช้างที่กำหนดไว้  ดังนั้นงานแสดงช้างสุรินทร์ถือได้ว่าเป็นงานที่สำคัญของชาติอีกงานหนึ่ง เป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนกับช้าง ที่มีมาช้านาน จอบจนปัจจุบันยังคงเป็นเมืองที่มีคนเลี้ยงช้างมากที่สุดในประเทศจนได้รับการขนานนามว่า เมืองช้าง

          สำหรับการจัดงานแสดงช้างสุรินทร์  60 ปี ในครั้งนี้จัดระหว่างวันที่ 21 และ 22 พ.ย. 2563 วันละ 2 รอบ มีรอบกลางวัน และรอบแสดงแสงเสียงช่วงกลางคืน โดยจัดให้มีการแสดง จำนวน 5 ฉากหรือ5 องก์  ประกอบด้วย ฉากการแสดงภาคกลาวัน องก์ที่ 1 ช้างชูไทย 60 ปีงานช้างสุรินทร์ แดสงถึงการพัฒนาการงานแสดงของช้างที่ยิ่งใหญ่ที่ผ่านมากว่า 60 ปี องก์ที่  2 การจับช้างป่า หรือการโพนช้าง ซึ่งเป็นการแสดงของการคล้องช้าง หรือจับช้าง หรือโพนช้าง ของชาวกูยเลี้ยงช้างในอดีตที่หารชมไม่ได้อีกแล้ว องก์ที่  3 เฉลิมยศ ฉลองเมือง พระยาสุรินทร์ภักดี ซึ่งเมือสมัยอยุธยา หัวหน้าชาวกูย แห่ง หมู่บ้านคูประทาย ชื่อ เชียงปุม และลูกบ้านกลุ่มหนึ่ง ได้ช่วยขุนนางผู้มียศศักดิ์จากราชสำนักอยุธยา คล้องช้างเผือกที่แตกโรงมาจากพระนครให้กลับคืนไปได้ ต่อมาหัวหน้าชาวกูยผู้นั้น ได้รับราชการกับราชสำนักอยุธยา จนได้รับพระราชทาน บรรดาศักดิ์เป็น หลวงสุรินทร์ภักดี  และต่อมาได้เลือนเป็นพระยาสุรินทร์ภักดี ศรีณรงค์จางวาง  เป็นเจ้าเมืองปกครอง เมืองประทายสมันต์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองสุรินทร์ ตามนามของพระยาสุรินทร์ภักดีถึงปัจจุบัน  องก์ที่  4 แสดงการละเล่นของช้าง เป็นการแสดงถึงความสามารถของช้างแสนรู้ และความน่ารักของช้าง เช่น ช้างเต้นรำ ช้างวาดรูป ช้างแสดงความสามารถด้านต่างๆเป็นต้น และสุดท้ายองก์ที่  5  แสนยานุภาพช้างไทยป้องปฐพี  เป็นฉากที่แสดงความยิ่งใหญ่ของทัพมหากษัตริย์ไทยในอดีต ซึ่งใช้ช้างในขบวนทัพ และการทำยุทธหัตถี ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา โดยได้รับความสนใจจากประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าชมงานกันอย่างเนืองแน่น ต่างก็ประทับใจที่จังหวัดสุรินทร์จัดงานช้างได้อย่างยิ่งใหญ่

          และพิเศษในปีนี้ซึ่งเป็นที่ครอบรอบ 60  ปีของงานช้างสุรินทร์ ทางจังหวัดสุรินทร์ได้จัดให้มีการแสดงของช้างในภาคกลางคืนประกอบ แสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ภาคกลางวันด้วยฉากการแสดงจำนวน 4 ฉากหรือ 4 องก์ ประกอบด้วย องก์ที่ 1 บูชาเทพแห่งพิฆเนศวร เป็นฉากการแสดงถึงความสำคัญของช้าง องก์ที่  2 กำเนิดหัวเมืองเขมรป่าดง เมื่อปี พ.ศ.2260 กลุ่มผู้นําหมู่บ้านกูยที่มีความสามารถในการจับและฝึกช้างป่าอพยพจากเมืองอัตตปือข้ามลำน้ำโขง แล้วเดินทางตามลำน้ำมูลเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงศรีอยุธยาเรียกว่า เขตเขมรป่าดง โดยแบ่งออกเป็นเป็น 6 สาย และตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ต่าง ๆ ซึ่งเมื่อมีศึกสงครามก็จะนำช้างไปช่วยทำศึก แสดงถึงขบวนทัพช้างแห่งเอเชียอัคเนย์ในอดีต  องก์ที่  3 การจับช้างป่า  หรือ การคล้องช้าง หรือการโพนช้างของชาวกูยเลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์ในอดีต  องก์ 4 เฉลิมยศ ฉลองเมือง พระยาสุรินทร์ภักดี โดยสมัยอยุธยา หัวหน้าชาวกูย แห่ง หมู่บ้านคูประทาย ชื่อ เชียงปุม และลูกบ้านกลุ่มหนึ่ง ได้ช่วยขุนนางผู้มียศศักดิ์จากราชสำนักอยุธยา คล้องช้างเผือกที่แตกโรงมาจากพระนคร ให้กลับคืนไปได้ ต่อมาหัวหน้าชาวกูยผู้นั้น ได้รับราชการกับราชสำนักอยุธยา จนได้รับพระราชทาน บรรดาศักดิ์เป็น หลวงสุรินทร์ภักดี

           จากนั้นอีกสามปี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกหมู่บ้านคูประทายขึ้นเป็นเมือง ประทายสมันต์ และเลื่อนบรรดาศักดิ์หลวงสุรินทร์ภักดี เป็นพระยาสุรินทร์ภักดี ศรีณรงค์จางวาง แล้วให้เป็นเจ้าเมืองปกครอง เมืองประทายสมันต์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  และองก์ที่ 5 แสนยานุภาพช้างไทยป้องปฐพี การแสดงการทำยุทธหัตถีของพระมหากษัตริย์สมัยโบราณ ซึ่งผืนแผ่นดินไทยดำรงอยู่ได้ด้วยพระปรีชาสามารถแห่งบูรพกษัตริย์ของไทย และ ความสามารถของ คชสาร ที่กู้ชาติ กู้แผ่นดิน ไว้ในอดีตหลายยุค หลายสมัย การศึกสงครามเมื่อ ครั้งอดีต ช้างบ่งบอกถึงแสนยานุภาพอันเกรียงไกร

          หากผู้ชมและนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมงานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์แล้ว ทุกคนจะได้เห็นถึงความสำคัญของช้างที่อยู่คู่กับแผ่นดินไทยมาช้านาน จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ได้ไปเที่ยวชมการแสดงของช้างครบรอบ 60 ปี ของจังหวัดสุรินทร์ ได้ในวันพรุ่งนี้ 22 พ.ย. อีกวันทั้งรอบกลางวันและรอบกลางคืน ที่สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ อ.เมือง จ. สุรินทร์