สถิติด้านการท่องเที่ยว ปี 2560 (Tourism Statistics 2017)
สถิติผู้เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร 5 ท่าอากาศยาน (Traveler Statistics: 5 Airports) สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2560 (จำนวนยอดสะสมเบื้องต้น) ( International Tourist Arrivals to Thailand 2017) สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (International Tourist Arrivals to Thailand at Suvarnabhumi International Airport) สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ณ สนามบินดอนเมือง (International Tourist Arrivals to Thailand at Bangkok International) สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2560 (จำแนกตามภูมิภาคและจังหวัด) ( Domestic Tourism Statistics Q1-Q4( Classify by region and province)) สรุปรายจ่ายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกนอกประเทศ ปี 2560 ( TOURISM EXPENDITURE BY OUTGOING THAI TRAVELLERS (Q1-Q4 2017)) สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2560 (TOURISM RECEIPTS FROM INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS)