สรุปรายจ่ายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกนอกประเทศ ปี 2560 ( TOURISM EXPENDITURE BY OUTGOING THAI TRAVELLERS (Q1-Q4 2017))