พิธีเปิดโครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญาชักพระทางน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3 ธันวาคม 2566

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 20.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญาชักพระทางน้ำ การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ภายใต้แนวคิด "สายน้ำแห่งศรัทธา ชักพระประเพณี" เพื่อเฉลิมฉลอง สร้างสีสันภายในงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเสนอความเป็นมาและความผูกพันของชาวสุราษฎร์ธานี กับ แม่น้ำตาปี และ เรือพนมพระทางน้ำ เพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ชาวสุราษฎร์ธานีสืบไป โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวให้การต้อนรับ, นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ, นายคณนาถ หมื่นหนู โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ผู้แทนส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำตาปี (ตรงข้ามวัดกลางเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

     รวม.กก. กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการขับเคลื่อนงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และแผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์จังหวัดให้ตอบรับกระแสการท่องเที่ยวโลก เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยมิติทางวัฒนธรรม

 

     อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีของโลกและประเทศทุกวันนี้ ส่งผลต่อวิธีคิดและวิถีชีวิตของประชาชนให้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามกาลเวลา แต่เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีชักพระทางน้ำ ซึ่งเป็นประเพณีที่สีบต่อกันมาเป็นเวลามากกว่า 100 ปี ได้อย่างต่อเนื่อง

 

     ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณจังหวัดสุราษฎร์ธานี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี, เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สำนักงานวัฒนธรรมวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ หน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมบูรณาการจัดงานสืบสานมรดกภูมิปัญญาชักพระทางน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้แนวคิด "สายน้ำแห่งศรัทธา ชักพระประเพณี " และขออวยพรให้การจัดงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์และเป้าหมายทุกประการ

แชร์บทความ :