รมว.พิพัฒน์ เปิด งานสมัชชา ทสม.สตูล สืบสานงานอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสตูล

28 มกราคม 2566

วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานพิธีเปิดงาน สานพลัง เครือข่าย ทสม.สตูล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสตูลโดยมี นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล, นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว, ผู้บริหารท้องถิ่น, ท่องเที่ยวละกีฬาจังหวัดสตูล, ท้องถิ่นจังหวัดสตูล และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน  ณ ลานกิจกรรมหลาดชายเขา ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

 

     รมว.พิพัฒน์ กล่าวว่า "จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ความสําคัญในการดูแลรักษา โดยแกนนําจิตอาสาภาคประชาชน ในนามของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

     ซึ่งงานนี้เป็นการสรุปบทเรียนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่าย ทสม.สตูล 6 ประเด็น และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งประกอบด้วย 

     1) การจัดการขยะ 

     2) การจัดการน้ำ

     3) การจัดการป่าชุมชน 

     4) การจัดการดินสู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร 

     5) การจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

     6) การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 

     โดยมีเป้าหมาย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเครือข่าย ทสม.สตูล เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม โดยมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สําหรับวิธีการน้อมนําเอาหลักการไปปฏิบัตินั้น สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม แต่คํานึงถึงวิธีการที่ว่า เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาศาสตร์พระราชาจึงไม่ใช่ศาสตร์ที่นิ่งและตายตัว หากแต่เป็นปรัชญาและทฤษฎีที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้และปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม สภาพบุคคล และสถานการณ์ มีความทันสมัยเหนือกาลเวลา ซึ่งโครงการพระราชดําริกว่าสี่พันโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกมากมาย ล้วนเป็นแบบอย่างของการดําเนินงานตามแนวทางของศาสตร์พระราชา ที่มีเป้าหมายในการใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีความยั่งยืน "

แชร์บทความ :