ก.ท่องเที่ยวฯ บูรณาการ 5 หน่วยงาน พัฒนาระบบ “Ease of Traveling” ช่วยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว หวังดึงกลับมาเที่ยวซ้ำ

27 มกราคม 2566

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) กล่าวในพิธีลงนามความร่วมมือบูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) ซึ่งร่วมลงนามโดย นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และนายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้บูรณาการความร่วมมือกับ อีก 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงระบบการให้บริการในด้านต่างๆ มาไว้บนเว็บไซต์ Entry Thailand หรือระบบการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) ซึ่งระบบนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2565 อันเป็นช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยเน้นรูปแบบการอำนวยความสะดวกในกระบวนการรองรับนักท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมโรคของรัฐบาล ระบบนี้จึงถือเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและมีความน่าเชื่อถือ มาไว้ในที่เดียวแบบครบวงจร ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศหรือสาธารณภัยแบบเรียลไทม์ที่จะใช้วางแผนเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย การให้บริการจองสถานที่ท่องเที่ยวและพักแรมของรัฐ ตลอดถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีและการจัดงานต่างๆ ระบบนี้นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางแล้วยังเป็นการลดอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นการดำเนินการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวภายหลังการปลดล็อคมาตรการโควิด-19 ของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ประกาศอนุญาตให้กรุ๊ปทัวร์จีนสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้แล้วตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 และประเทศไทยก็เป็นจุดหมายลำดับต้นๆ ของชาวจีนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ดังนั้นถ้าหากประเทศไทยมีการเตรียมพร้อมในระบบต่างๆ รวมถึงการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เราก็จะสามารถฟื้นประเทศฟื้นเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว

          นายมาฆะ ภู่จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหาร สป.กก. กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ยกระดับการดำเนินภารกิจที่สำคัญเพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้ประเด็นการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก โดยพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพแต่ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม ซึ่งระบบการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) คำนึงถึงการลดขั้นตอนลดความยุ่งยาก สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางเข้ามา จนกระทั่งเดินทางกลับภูมิลำเนา จนนำไปสู่การทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ้ำอีก

          ทั้งนี้ ระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง หรือที่เรียกว่า Ease of traveling เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการเพื่อการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบ e-Service ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทำแผนการดำเนินการ (Roadmap) ระบบการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางที่มีวิธีการและเป้าหมายการดำเนินการที่ชัดเจน ระหว่างปี 2565 – 2567 ประกอบกับเรื่องดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของรัฐบาล

แชร์บทความ :