รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเตรียมรองรับการเปิดประเทศสู่การท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Tourism)

27 สิงหาคม 2563

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเตรียมรองรับการเปิดประเทศสู่การท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่ New Normal Tourism ระหว่างวันที่ 27 ถึง 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ห้อง Grand Hall 2 กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุทัศน์ คงแย้ม ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งกล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในครั้งนี้ จำนวนกว่า 130 คน ซึ่งมีหัวข้อกิจกรรมได้แก่

1. การท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Tourist) โดย คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2. แนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศสู่การท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Tourist) โดย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3. การยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Tourist) และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (มาตรฐาน SHA) โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

1. แนวทางการป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุม ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และ ทิศทางการเริ่มต้นภารกิจด้านท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal Tourist) ของ ศบค. โดย นายแพทย์ รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ กรมควบคุมโรค

2. การฝึกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ระยะที่ 2 โดย พันเอก ธีรศักดิ์ กฤษณะเศรณี ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย

3. การอภิปราย และร่วมนำเสนอแนวทางเพื่อการรองรับการเปิดประเทศสู่การท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Tourist) โดย ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

แชร์บทความ :