นายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการ 15 16 17 18 (ภาคเหนือ)

12 มีนาคม 2564

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการ 15 16 17 18 (ภาคเหนือ) ณ อ.แม่สาย จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายอารัญ บุญชัย) ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ผู้อำนวยการในสังกัดสำนักงานปลัดฯ ผู้แทนหน่วยรับตรวจ 8 หน่วยในภาคเหนือ 17 จังหวัด และผู้แทนภาคเอกชน โดยมีประเด็นการตรวจ คือ ความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่บรรจุในแผนตรวจราชการฯ จำนวน 13 โครงการ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเรื่องการทำงานเชิงบูรณาการ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การนำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นส่วนหนึ่งในแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างยั่งยืน

แชร์บทความ :