บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

15 กรกฎาคม 2564

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

     โดยทั้งสามฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือกันดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ววน. ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ครอบคลุมทุกสาขาการวิจัยและวิทยาการทุกแขนง สร้างองค์ความรู้พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน และตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว จึงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ขึ้นไว้เป็นหลักฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

     1.ร่วมมือในการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ

     2.ร่วมมือในการสนับสนุนด้านการพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอย่างเป็นระบบ บนฐานงานวิจัยอย่างมีส่วนร่วม

     3.นำองค์ความรู้และผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ

แชร์บทความ :