กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมแนะนำแพลตฟอร์ม Ease of Traveling แก่บุคลากร

24 ธันวาคม 2564

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองพัฒนาระบบบริหารได้จัดการอบรมความรู้เรื่องระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีนายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องของระบบการใช้งาน Web Portal ระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาบรรยายและร่วมเสวนา

การจัดการอบรมครั้งนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการแนะนำระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างครบวงจรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เรื่องการยื่นขอวีซ่า การซื้อประกันโควิด 19 การตรวจสอบตารางการให้บริการเกี่ยวกับการเดินทาง การจองที่พักสถานที่กักตัวที่ได้มาตรฐาน การค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว การขอคืนภาษี และมาตรการความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวในการขอความช่วยเหลือจากตำรวจท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุจำเป็นฉุกเฉินระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย นับเป็นการรวบรวมระบบอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องที่นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางจำเป็นต้องใช้ อันจะเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางนับตั้งแต่การวางแผนก่อนเดินทางมาประเทศไทย จนกระทั่งมาถึงได้เดินทางท่องเที่ยว และเดินทางกลับภูมิลำเนา

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Service ที่ประกอบด้วย 12 งานบริการ นับเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ (KM) ให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภารกิจสำคัญที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการเพื่อขยายผลองค์ความรู้นี้ไปยังเครือข่ายและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือว่าเป็นการเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หรือ PMQA ด้านการจัดการความรู้ อันเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

แชร์บทความ :