ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.) ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

15 มิถุนายน 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.) ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายบุญปลูก ชายเกตุ ประธานคณะกรรมการ ค.ต.ป.กก., นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

มีเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

1. สรุปข้อเสนอแนะ/ข้อค้นพบของ ค.ต.ป.กก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. รายงานผลการตรวจ ติดตาม การดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

3. รายงานความคืบหน้าการแก้ไขบัญชีสินทรัพย์ถาวร-งบประมาณเบิกแทนกัน ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกรมการท่องเที่ยวและกรมพลศึกษา

4. รายงานความคืบหน้าการถ่ายโอนสนามกีฬา การก่อสร้าง และการดูแลสนามกีฬาของกรมพลศึกษาและการกีฬาแห่งประเทศไทย

5. การดำเนินงานโครงการภายใต้มิติด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่อยู่ในการติดตามของ ค.ต.ป.กก. ได้แก่

- โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและกีฬา : การสนับสนุนและจัดการ

แข่งขันกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism)

- โครงการเสริมสร้างคุณค่าประสบการณ์ ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายของ

นักท่องเที่ยว (แผนส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ)

แชร์บทความ :