3 กระทรวง ร่วมจัด "Meet & Greet Thailand Moving Together กอด กิน บิน เที่ยว ใช้ชีวิตใกล้ชิดอีกครั้ง" มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ระยะหลังการระบาด โควิด-19

16 มิถุนายน 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายให้ นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมงาน "Meet & Greet Thailand Moving Together กอด กิน บิน เที่ยว ใช้ชีวิตใกล้ชิดอีกครั้ง" โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ห้องฟินิกซ์ อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

     กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเสวนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนในธุรกิจท่องเที่ยวและการเดินทางเพื่อจัดทำมาตรการร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม และภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข,นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วย ตัวแทนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และผู้บริหารของทั้ง 3 กระทรวง ร่วมเสวนาและแสดงความคิดเห็น

     งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประซาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อม วางแนวทางอันนำไปสู่การดำเนินงานเพื่อให้คนไทยและภาคธุรกิจต่างๆ กลับมามีชีวิตชีวา มีความปกติสุข สามารถอยู่ร่วมกับโรคโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ระยะหลังการระบาดโรคโควิด 19 เช่นเดียวกับนานาประเทศทั่วโลก การอภิปรายและระดมความคิดเห็นในวันนี้ได้ผลสรุปเป็นเป้าหมายร่วมกัน คือ การให้ประเทศไทยสามารถผ่านสถานการณ์โควิด 19 ได้อย่างมั่นใจบนพื้นฐานความปลอดภัยของประชาชนซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฟื้นฟูการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติและมีความปลอดภัยมากขึ้น

แชร์บทความ :